Rheolwr Datblygu Clwstwr Marchnadoedd Bwyd Môr Rhanbarthol - De Cymru

Trosolwg

Bydd y Rheolwr Datblygu Clwstwr a Marchnadoedd Bwyd Môr Rhanbarthol yn gweithio ar draws dau o’n prosiectau cefnogi, sef Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr a Cywain.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £32,300 - £34,320

Dyddiad Cau: 22/11/2018 (241 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Aberystwyth, Caerdydd, Meifod, neu weithio o adref

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Caroline Dawson

Ffôn: 01745 770272 neu 07577 934106.

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflwyniad - Prosiectau Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr a Cywain

Bydd y Rheolwr Datblygu Clwstwr a Marchnadoedd Bwyd Môr Rhanbarthol yn gweithio ar draws dau o’n prosiectau cefnogi, sef Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr a Cywain, gan ddarparu cefnogaeth wedi’i deilwra i ddatblygu marchnadoedd newydd a phresennol ar gyfer busnesau bwyd môr.

Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr a Cywain

Mae Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr yn fenter a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Menter a Busnes a Seafish, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Bydd Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr yng Nghymru yn cynnig cefnogaeth trwy’r llwybrau canlynol:

Llwybr 1. Marchnata Uniongyrchol
• Marchnata Busnes i Fusnes
• Marchnata Busnes i Gwsmeriaid

Llwybr 2. Cefnogaeth Fusnes
• Gwerthoedd Brand Bwyd Môr o Gymru
• Gwaith Ymchwil i’r Farchnad a Chwsmeriaid wedi’i deilwra
• Cynllun Peilot Pysgota Cyfrifol Seafish (RFS)
• Pecynnau Adnoddau i Hwyluso Marchnata
• Gweithdai ac Adnoddau Ar Lein i Hwyluso Marchnata
• Ymgysylltiad gyda Rhanddeiliaid a Chyfathrebu

Llwybr 3. Gwyliau a Digwyddiadau Bwyd Môr
• Cefnogaeth ariannol ar gyfer Gwyliau Bwyd Môr yng Nghymru
• Adnoddau Marchnata ac Addysgiadol

Cywain

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn cychwyn cam newydd erbyn hyn ac rydym wedi derbyn arian drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaeth diwygiedig tan fis Hydref 2022.

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi busnesau i gryfhau a thyfu, yn eu helpu i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Mae’n darparu gwasanaethau drwy Gymru gyfan gyda phwyslais ar gydweithredu drwy glystyru, ychwanegu gwerth, datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

Mae tri llinyn i’r prosiect:

• Cefnogaeth i fusnesau newydd a busnesau micro
• Cefnogaeth ddiagnostig ar gael i bob busnes
• Clystyru a chydweithredu rhwng busnesau i hybu effeithiolrwydd a thwf busnesau

Yn ei hanfod, mae clwstwr yn cael ei arwain gan y busnesau lle mae grŵp o gwmnïau sy’n gweithredu yn yr un sector ac mewn ardaloedd sy’n agos i’w gilydd yn ddaearyddol yn gweld bod ganddynt yr un math o gyfleoedd a phroblemau. Mae’r ffocws ar gynyddu gallu cystadleuol cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i’w helpu i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod ynghyd i gydweithio ar brosiect penodol. Mae’r prosiectau y maent yn gweithio arnynt yn amrywiol, o ymdrin â phroblemau sy’n bodoli o fewn y busnes sy’n effeithio ar dyfiant neu allu cystadleuol, i fynd i mewn i farchnadoedd newydd a chynyddu’r marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli.

Mae Menter a Busnes wedi bod yn defnyddio’r fethodoleg glystyru ers 2015 fel cynllun peilot mewn partneriaeth ag Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi’r Clwstwr Bwydydd Da a’r Clwstwr Bwyd Môr. Mae’r Clwstwr Bwyd Môr o Gymru’n dod â physgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaeth gyda chynnyrch o ansawdd uchel ac awydd i dyfu ynghyd. Mae’r Clwstwr yn cynnig cyfle i weithredu ar y cyd i ddatrys materion cyffredin sy’n effeithio ar y diwydiant, ynghyd ag ychwanegu gwerth at bysgod a physgod cregyn sy’n cael eu dal neu eu ffermio yng Nghymru. Mae’r Clwstwr Bwyd Môr ar hyn o bryd yn ymgysylltu gyda busnesau bwyd môr ledled Cymru ac yn rhan o ddigwyddiadau Bwyd a Diod Cymru ar gyfer masnach a chwsmeriaid.

Nod y Rôl

Mae’r Rheolwr Datblygu Clwstwr a Marchnadoedd Bwyd Môr Rhanbarthol yn gyfrifol am ddatblygu a darparu gweithgareddau clwstwr a datblygu marchnadoedd bwyd môr ar draws De Cymru. Mae’r rôl yn allweddol er mwyn sicrhau bod y ddau brosiect yn cyflawni eu hamcanion trwy gydlynu gweithgareddau’r diwydiant, gan fynychu cyfarfodydd a rheoli digwyddiadau. Ynghyd ag annog proses ddatblygu’r clwstwr a sicrhau bod y fenter yn parhau i ddatblygu yn yr hir dymor. Mae prif amcanion yn cynnwys:

• Rheoli amrywiaeth o brosiectau datblygu busnes a marchnata bwyd môr ar gyfer busnesau ac aelodau’r clwstwr.
• Gweithredu fel prif gyswllt o ddydd i ddydd i aelodau’r clwstwr bwyd môr.
• Rheoli prosiectau gydag arweiniad gan y Rheolwr Prosiect.
• Rhedeg prosiectau o fewn y ddwy raglen a gweithio fel rhan o dîm i gyflawni cytundebau masnachol penodol.
• Sicrhau bod cyllidebau’r clwstwr yn cael eu gwario’n effeithiol.
• Monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio.

Prif Gyfrifoldebau

• Hybu a recriwtio unigolion a grwpiau i ymgysylltu gyda’r ddau brosiect, gan feithrin perthynas agos gyda physgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaeth.
• Sicrhau darpariaeth gwasanaethau’r prosiect i fusnesau ac aelodau’r clwstwr, yn ogystal â hwyluso cyfarfodydd clwstwr.
• Rheoli rhanddeiliaid a datblygu cysylltiadau cyfathrebu gydag unigolion, busnesau a sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’r prosiect yn eich rhanbarth.
• Creu cysylltiadau gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch, ymchwil, datblygu marchnadoedd newydd, yn ogystal â phrynwyr i sicrhau darpariaeth gyfannol.
• Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr, proseswyr ac aelodau’r clwstwr i sicrhau bod unrhyw anghenion twf yn cael eu hadnabod a bod cefnogaeth berthnasol yn cael ei ddarparu, ynghyd ag atgyfeiriadau i ffynonellau eraill o wasanaethau busnes yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.
• Paratoi cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn a rheoli adnoddau o fewn cyllideb y ddau brosiect fel y nodwyd gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol ble bo hynny’n bosibl.
• Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am feysydd arbenigol eraill, gan sicrhau darpariaeth gyfannol i’r cwsmer; ymrwymo i gwblhau unrhyw waith ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol er mwyn cyflawni’r anghenion hynny.
• Sicrhau monitro a gwerthuso agweddau o’r cynllun yn effeithiol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.
• Mynychu arddangosfeydd, sioeau masnach a digwyddiadau o fewn y diwydiant.
• Ymchwilio i gyfleoedd cydweithio mewn gweithgareddau masnachol - allforio a masnach, cysylltu gyda digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru.
• Cydlynu gweithgareddau a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o weithgareddau clwstwr.
• Annog perchnogaeth o’r clwstwr a’i ddatblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan yr aelodau.
• Gweithio’n agos gyda busnesau ac aelodau clwstwr i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o weithgareddau megis digwyddiadau/arddangosfeydd, teithiau astudio, gweithdai ayb, mewn modd proffesiynol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol.
• Sicrhau bod gweithgareddau’r clwstwr yn cael eu cynnal mewn modd amserol a bod aelodau’n datblygu gweithgareddau perthnasol sy’n bodloni gofynion eu busnesau.
• Cynrychioli’r Clwstwr Bwyd Môr mewn cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd (FLAG).

Monitro a Gwerthuso
• Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu trwy gydol oes y prosiect a bod deilliannau’n cael eu monitro’n fanwl, yn cael eu hadolygu a’u hadrodd i’r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol.
• Cadw adroddiadau manwl o weithgareddau a gwaith papur y clwstwr er mwyn monitro a chyrraedd targedau’r prosiect i gydymffurfio â systemau monitro ac adrodd Llywodraeth Cymru.
• Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod yr holl ddogfennau ar gyfer y gwaith a gwblhawyd yn gyfredol ac yn unol â gofynion y cynllun.
• Rhoi mewnbwn i unrhyw adroddiadau gwerthuso - perfformiad a bodlonrwydd y cwsmer.

Deallusrwydd y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad
• Adnabod, ymchwilio ac anelu at sicrhau mynediad at ddata deallusrwydd y farchnad sy’n berthnasol i ofynion buddiolwyr targed mewn modd rhagweithiol.
• Datblygu a throsglwyddo gwybodaeth yn ymwneud â deallusrwydd y farchnad i’r gynulleidfa darged ar draws Cymru.
• Datblygu a darparu digwyddiadau addysgol yn seiliedig ar weithdai’n ymwneud ag atebion llwybr i’r farchnad er mwyn hwyluso twf busnes.
• Darparu cefnogaeth ddilynol i fusnesau a hwyluso atebion ar gyfer busnesau.
• Sicrhau darpariaeth gwasanaeth integredig trwy weithio’n agos gyda’r Rheolwr Clwstwr a Phrosiect.

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni.
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen.
• Cynrychioli Menter a Busnes mewn digwyddiadau fel bo’r angen.

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu gyfwerth, neu’n uwch mewn pwnc perthnasol, a phrofiad dangosadwy mewn maes tebyg.
• Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid/busnesau naill ai wyneb i wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn.
• Sgiliau cydlynu a threfnu o’r radd flaenaf.
• Profiad o drefnu digwyddiadau, cyfarfodydd a gweithdai.
• Gallu i asesu a deall anghenion busnes yn glir.
• Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau gwych ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partneriaeth.
• Person hunanysgogol, sy’n derbyn cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni ei waith a’i amcanion ei hun, gan ystyried gofynion y cwsmer.
• Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth; yn meddwl yn synhwyrol, gan ddatgan manteision, anfanteision a risgiau opsiynau penodol.
• Profiad o weithio tuag at dargedau, gyda ffocws clir ar ansawdd.
• Gallu bod yn rhagweithiol ac yn awyddus i yrr materion yn eu blaen yn effeithiol.
• Gallu gweithio fel unigolyn ac fel rhan o dîm.
• Sgiliau TG gan gynnwys; Word, Excel, PowerPoint a’r Cyfryngau Cymdeithasol.
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio - mae’r swydd yn cynnwys teithio ac aros dros nos ar adegau.
• Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol.

Dymunol
• Dealltwriaeth ddaearyddol o arfordir a phorthladdoedd Cymru.
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector pysgodfeydd yng Nghymru.
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg), gan gynnwys sgiliau cyflwyno.

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd, cysylltwch â Caroline Dawson ar 01745 770272 neu 07577 934106.

Cyfweliadau
Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ddydd Mercher 28 Tachwedd 2018. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)