Prentis Cynorthwyol Derbyniadau

Trosolwg

Fel Prentis Cynorthwyol Derbyniadau byddwch yn helpu i ddarparu cymorth o’r radd flaenaf i wasanaeth derbyniadau’r coleg

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: Cyflog Prentisiaeth Cenedlaethol (yn ddibynnol ar oedran)

Dyddiad Cau: 02/07/2021 (82 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad ‘Rhagorol’ yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a’r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy’n ehangu ac yn gwella’n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio’ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i‘n campfeydd, ein salonau a’n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu’n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi’r dechrau gorau i’n myfyrwyr i’w gyrfaoedd ac yn helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Teitl y Swydd: Prentis Cynorthwyol Derbyniadau Siarad Cymraeg

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy

Y Math o Gontract: Cyfnod Penodol - Llawn Amser (tan fis Rhagfyr 2022)

Cyflog: Cyflog Prentisiaeth Cenedlaethol (yn ddibynnol ar oedran)

Mae Coleg Cambria yn chwilio am Brentis Cynorthwyol Derbyniadau i ymuno â’n tîm marchnata sy’n ehangu.

Fel Prentis Cynorthwyol Derbyniadau byddwch yn helpu i ddarparu cymorth o’r radd flaenaf i wasanaeth derbyniadau’r coleg

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon rhaid i chi ganolbwyntio ar wasanaethau i gwsmeriaid a bod ag addysg gradd D o leiaf mewn TGAU

Gofynion Hanfodol

- Parodrwydd i gwblhau NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes

- Darparu cymorth swyddfa i’r tîm Derbyniadau ar holl safleoedd y coleg

- 4 TGAU gradd D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

- Trefnus iawn ac yn gallu blaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithiol

- Gallu cynorthwyo anghenion dysgwyr a gweithwyr y coleg

- Gallu cyfathrebu’n effeithiol dros y ffôn, drwy e-bost, sgwrs fyw a neges destun

- Agwedd hyblyg, gallu gweithio ar eich liwt eich hun

- Gwybodaeth TG sylfaenol a byddai dealltwriaeth o Excel a Word yn fuddiol

- Sgiliau defnyddio ffôn da

- Prydlon, trefnus, a deall pwysigrwydd sgiliau rheoli amser da

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn gwneud cais amdani ac os ydych yn llwyddiannus, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr ar gyfer unrhyw swydd yn gynnar pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*