Cynorthwydd Personol y Prif Weithredwr

Trosolwg

Byddwch yn rhoi cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol lawn i’r Prif Weithredwr a’i gynorthwyo gyda rheolaeth a threfn ei swyddogaeth mewn dull proffesiynol, sensitif a chyfrinachol, ac fe fyddwch...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Cyflog: £24,527 - £27,022

Dyddiad Cau: 10/09/2020 (41 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Rydym yn gofalu am dros 6,300 o gartrefi ac yn cynnig gwasanaethau i dros 14,000 o gwsmeriaid. Ein nod yw fod rhain yn fforddiadwy a dibynadwy.

Byddwch yn rhoi cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol lawn i’r Prif Weithredwr a’i gynorthwyo gyda rheolaeth a threfn ei swyddogaeth mewn dull proffesiynol, sensitif a chyfrinachol, ac fe fyddwch yn gweithredu gyda theyrngarwch a phroffesiynoldeb pan yn cynorthwyo’r Prif Weithredwr i gyflawni ei amcanion proffesiynol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

PRIF BWRPAS Y SWYDD

Rhoi cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol lawn i’r Prif Weithredwr a’i gynorthwyo gyda rheolaeth a threfn ei swyddogaeth mewn dull proffesiynol, sensitif a chyfrinachol. Gweithredu gyda theyrngarwch a phroffesiynoldeb pan yn cynorthwyo’r Prif Weithredwr i gyflawni ei amcanion proffesiynol.
Pan fo angen, rhoi cefnogaeth weinyddol ’r Uwch Dim Rheoli (“ELT”) Adra a Chadeirydd ag is- Gadeirydd Bwrdd Adra

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

• Darparu cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol lawn i’r Prif Weithredwr mewn dull manwl gywir proffesiynol, sensitif a chyfrinachol i gynnwys rheolaeth ebost, ymateb i gyfarwyddyd, clywdeipio, teipio, cynnal dyddiadur, trefnu cyfarfodydd, derbyn ac ymdrin ag ymholiadau a gweithredu fel siaswr cynnydd
• Cadw trefn ar, a datblygu, systemau swyddfa gan gynnwys ffeilio a thracio gohebiaeth. Sicrhau fod y systemau hynny yn gyfoes.
• Sicrhau cydymffurfiad â pholisïau gweinyddol Adra ar bob achlysur ac arddangos arweinyddiaeth yn y maes ymysg cydweithwyr gweinyddol
• Cadw dyddiadur y Prif Weithredwr a threfnu cyfarfodydd fel bo’r gofyn.
• Bod yn gyfarwydd â materion cyfredol o fewn gwaith y Cwmni a sicrhau fod materion yn
derbyn sylw gan yr adnodd fwyaf priodol yn absenoldeb y Prif Weithredwr.
• Ar ran y Prif Weithredwr, cyfeirio ymholiadau pwynt cyntaf gan aelodau etholedig Cynghorau gogledd a chanolbarth Cymru,aelodau’r Senedd Cymru aSenedd y Deyrnas Unedig ac asiantaethau eraill i sylw’r adnodd priodol o fewn y Cwmni.
• Llunio ymatebion i ohebiaeth fel bo’r angen ar ran y Prif Weithredwr, a phan fo’r angen, aelodau eraill yr “ELT”, Cadeirydd ac is-Gadeirydd y Bwrdd.
• Casglu gwybodaeth ac ymchwilo i fewn i faterion penodol ar ofyn y Prif Weithredwr a phan fo’r gofyn, aelodau eraill yr “ELT” a Chadeirydd ac is-Gadeirydd y Cwmni
• Cwblhau trefniadau teithio a lletya pan ar fusnes swyddogol y Cwmni ar ran y Prif Weithredwr, aelodau eraill yr “ELT” ac eraill, pan fo’r angen
• Sicrhau fod cyflenwadau swyddfa yn cael eu harchebu mewn amser yn unol â gweithdrefnau cytunedig ac o fewn cyllidebau
• Lle yn briodol, cadw cofnodion cyfarfodydd “ELT” a “SLT” Adra a chyfarfodydd lefel uwch a strategol eraill, yn ôl y galw.
• Darparu cefnogaeth i aelodau eraill yr “ELT” Adra fel bo’r angen.
• Darparu gwasanaeth ysgrifenyddol cefnogol i gyfarfodydd, fel bo’r angen
• Goruchwylio staff gweinyddol a chlerigol eraill, pan fo’r angen, er mwyn sicrhau gwasanaeth effeithiol ac o safon.
• Gweithio ar y dderbynfa yn ol y galw, pan fydd y Derbynnydd yn absennol o’r gwaith neu fel bo’r rota yn gofyn.
• Rhoi cefnogaeth weinyddol gyffredinol i Gadeirydd ac is-Gadeirydd Bwrdd Adra fel bo’r angen.
• Paratoi a chydgordio adroddiadau Bwrdd a Phwyllgorau eraill Adra a dogfennau strategol
eraill a gyflwynir gan aelodau’r “ELT”, ac yn achlysurol gan Reolwyr eraill Adra.
• Cyfieithu ambell ddogfen fel bo’r angen.
• Bod yn rhan o’r broses rheoli a monitro perfformiad yn unol â gofynion y swydd.
• Cydymffurfio â Pholisïau Cyfle Cyfartal ac Iechyd a Diogelwch y Cwmni
• Ymgymryd â chyfrifoldebau eraill yn berthnasol i anghenion y swydd

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 10 Medi 2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*