Cynorthwy-ydd Dysgu

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion brwdfrydig a chydwybodol ar gyfer swydd Cynorthwy-ydd Addysgu yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol i roi sail ieithyddol gadar

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Cwmbran, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyflog: Gradd 4 (£19,698 - £21,322 Pro-rata)

Dyddiad Cau: 19/12/2021 (41 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol Gymraeg Cwmbrân Henllys Way, St Dials Cwmbran, Torfaen, Cymru NP44 4HB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

I ddechrau Ionawr 2022

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion brwdfrydig a chydwybodol ar gyfer swydd Cynorthwy-ydd Addysgu yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol i roi sail ieithyddol gadarn i’r plant.

Yn gweithio o dan gyfarwyddyd ac arweiniad athrawon ac/neu aelodau o dîm arwain yr ysgol bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus:
• Weithio gyda thîm o staff gweithgar ac ymroddgar.
• Cynorthwyo yn nhrefniadaeth gyffredinol yr ystafell ddosbarth a all gynnwys:
paratoi'r ystafell ddosbarth, derbyn disgyblion, trefnu a pharatoi defnyddiau, gosod a chlirio offer .
• Cynnal a chadw adnoddau ac offer a ddefnyddir mewn gweithgareddau.
• Rhoi cymorth i unigolion a grwpiau o ddisgyblion i sicrhau mynediad i ddysgu.
• Cynorthwyo'r athro wrth werthuso cynnydd disgyblion a chadw cofnodion yn unol â pholisïau ag ymarferion yr ysgol.
• Cynorthwyo a goruchwylio disgyblion yn yr iard chwarae a chynnig cefnogaeth ar gyfer gweithgareddau chwarae y tu allan i'r ystafell ddosbarth yn ôl yr angen
• Gweini cymorth cyntaf sylfaenol yn ôl yr angen

Byddai un o’r cymwysterau isod yn fantais, ond croesawir ceisiadau gan ymgeiswyr heb gymwysterau ond byddai’n fodlon derbyn hyfforddiant tra yn y swydd.

NVQ – Gofal Plant ac Addysg

Tystysgrif CACHE – Gofal Plant ac Addysg

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Oriau: 32.5 awr yr wythnos - 38 wythnos y flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 19eg o Dachwedd 2021

Ysgol Gymraeg Cwmbrân,
Henllys Way, St Dials,
Cwmbrân, Torfaen,
NP44 4HB

Rhif Ffôn: (01633) 483383

head.ysgolgymraegcwmbran@torfaen.gov.uk

www.ysgolgymraegcwmbran.co.uk

Lleolir yr ysgol yng nghanol Cwmbrân sydd tua 25 munud o Gaerdydd.
Am fanylion pellach a sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Pennaeth, Catrin Evans ar y rhif uchod.

Rhoddir cytundeb blwyddyn i gychwyn

Cyfeirnod swydd: REQ003149-1911

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*