Cydlynydd Datblygu a Chymorth: Casnewydd

Trosolwg

Mae Dysgu Cymraeg Gwent a leolir yng Ngholeg Gwent ar gampws Pont-y-pŵl yn gyfrifol am holl ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion yn siroedd Blaenau Gwent, Casnewydd, Caerffili, Mynwy a Thorfaen.

Cyflogwr: Coleg Gwent

Cyflog: £12,041 - £13,175 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/02/2020 (47 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Campws Ponty-y-Pwl Pont-y-pŵl, Torfaen, Cymru NP4 5YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sean Driscoll

Ffôn: 01495 333783

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darperir ystod eang iawn o gyfleoedd dysgu i ddysgwyr o lefel Mynediad hyd at lefel Hyfedredd gan gynnwys cyrsiau yn y gymuned, y Gweithle ac y Teulu. Yn ogystal, mae gan Dysgu Cymraeg Gwent raglen eang o weithgareddau dysgu anffurfiol i atgyfnerthu'r broses ddysgu.

Mae Dysgu Cymraeg Gwent am benodi Cydlynydd Datblygu a Chymorth: Casnewydd a fydd yn parhau i ddatblygu a gwella'i darpariaeth yn bellach. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofiad o faes Cymraeg i Oedolion, gan gynnwys profiad llwyddiannus o drefnu darpariaeth yn ogystal â phrofiad o ddysgu Cymraeg. Mae'n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu trefnu a datblygu cyrsiau newydd, dysgu i safon uchel, blaenoriaethu gwaith a gweithio'n dda fel rhan o dîm sy'n arwain a threfnu darpariaeth allweddol.

Swydd ran- amser 16 awr yr wythnos yw hon ac fe'i lleolir yn Dysgu Cymraeg Gwent ym Mhont-y-pŵl.
Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg
Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.
Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â'n polisi Cyfleoedd Cydraddoldeb. Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddi ar gael.
Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad cau: 14.02.20

Cynhelir cyfweliadau: 28.02.20

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisdrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)