Darlithydd Cymraeg

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Dysgu Cymraeg a delir fesul awr. Mae’r swydd hon wedi’i chynllunio i ddarparu cyrsiau Cymraeg i’r gymuned ehangach ac i’r gweithle.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £23,626 - £36,637

Dyddiad Cau: 06/08/2019 (20 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg Cambria – Iâl Ffordd Parc y Gelli Wrecsam, Cymru LL12 7AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Enw’r Swydd: Darlithydd Cymraeg

Lleoliad: Iâl

Oriau Gwaith: Cyfnod Penodol, Llawn Amser

Cyflog: £ 23,626 - £36,637 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. Ar ôl cyflawni ‘Rhagorol’ yn ein harchwiliad Estyn diweddar ac ennill Dyfarniad Platinwm Safon Iechyd yn y Gwaith Corfforaethol Platinwm, credwn fod hyn yn ddechrau gwych.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i’r holl fyfyrwyr a staff ac yn anelu i wneud Coleg Cambria yn weithle i fod yn falch ohono. I sicrhau fod ein myfyrwyr yn cael y profiadau a’r canlyniadau gorau y gallent eu cael, rydym yn gwneud yn siwr fod y bobl sy’n gweithio i ni yn hapus. Rydym yn ymdrechu i feithrin amgylchedd gwaith a chynnig y cyfle i chi herio eich hun. Yn ychwanegol at hyn i gyd mae gennym ystod eang o fanteision i sicrhau bod ein cyflogeion yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys hawl gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, a disgownt ar aelodaeth i’n hystafelloedd ffitrwydd ar y safle, salonau, a bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn ehangu ac esblygu yn gyson. Rydym wedi gweithio’n ddiflino i ddatblygu perthnasau cadarn gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal er mwyn rhoi’r dechrau gorau i yrfa ein myfyrwyr a helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hyn gan ymrwymo i wella proffil yr iaith Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma a bellach rydym yn chwilio am unigolyn i ehangu ar ein gweithlu, sydd eisoes yn eithriadol.
Ar hyn o bryd mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer Darlithiwr Cymraeg i ymuno â’r tîm yn Iâl am gyfnod penodol o 12 mis. Bydd y swyddi hyn yn dechrau yn gynnar fis Medi.


DIBEN Y SWYDD: Byddwch yn addysgu ac ysbrydoli ein myfyrwyr. Byddwch yn paratoi deunyddiau dysgu cyffrous, rhoi arweiniad addysgol a bod yn diwtor personol yn ôl y gofyn. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau a chynhyrchu cofrestri, cynlluniau gwaith, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

RYDYM YN CHWILIO AM
● Unigolyn creadigol, sy’n defnyddio nifer o dechnegau addysgu a dysgu gwahanol.
● Unigolyn angerddol ynghylch datblygu gwybodaeth eich myfyrwyr yn ogystal â bod yn unigolyn ymatebol sy’n adnabod cryfderau ac anghenion datblygu myfyrwyr ac yn eu gwneud yn ymwybodol ohonynt.
● Rhywun sy’n gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i ymgorffori’r wybodaeth hon yn yr amgylchfyd addysgu.
● Cymwysterau Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc arbenigol perthnasol. Dylech gael cymhwyster addysgu hanfodol hefyd (e.e. Tystysgrif Addysg, TAR, C&G 7407).

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*