Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Trosolwg

Mae cyfle wedi codi i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 26/08/2019 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Neuadd y Sir Glanfa'r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

RS50152820

Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid

Math o Gontract: Parhaol a Dros Dro

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Adnoddau

Graddfa:Gradd 4

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 26/08/2019

Mae cyfle wedi codi i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt uchel ei pharch hon, sydd wedi ennill gwobrau, yn cynnig ymateb sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ar amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor i bobl Caerdydd a defnyddwyr gwasanaeth eraill. Os yw cynnig gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol yn un o’ch prif gymhellion ac mae gennych agwedd gadarnhaol, gallai hwn fod yn gyfle gyrfaol i chi.

Mae gofyn i Gynrychiolwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid ymuno â’r tîm. Bydd angen i chi ymrwymo i ddeall, cefnogi a chynghori ystod eang o gwsmeriaid sy’n gwneud ymholiadau ynghylch holl wasanaethau’r Cyngor trwy nifer o wahanol gyfryngau (gan gynnwys dros y ffôn, cysylltiadau’r we, sgwrs ar y we, e-bost, neges ffôn a neges destun). Dylai ymgeiswyr llwyddiannus fod yn bobl sy’n gweithio’n dda mewn tîm ac sy’n gwybod sut i gael y gorau o dechnoleg gwybodaeth mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Mae’r gallu i ddadansoddi a chydymdeimlo â’r cwsmer a chynnig cyngor cywir, ystyrlon i gwsmeriaid ac aelodau eraill o’r tîm yn rhan bwysig o’r swydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt yn gweithredu o 8.30am i 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae patrwm shifftiau priodol ar waith. Fodd bynnag, gallai’r oriau/diwrnodau gwaith hyn newid.

Darperir hyfforddiant llawn ac nid oes angen profiad blaenorol mewn canolfan alwadau/gyswllt.

Mae manylion llawn y swyddi i’w gweld yn y disgrifiad swydd a’r fanyleb person.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg at Lefel 4 – Uwch.

Mae 2 swydd ar gael: 1 x swydd barhaol ac 1 x swydd dros dro tan 8 Mai 2020 i gyflenwi dros gyfnod absenoldeb mamolaeth. Nodwch yn y wybodaeth sy’n cefnogi’ch ffurflen gais pa swydd neu swyddi yr ydych yn ymgeisio amdani/amdanynt.

Ar gyfer y swydd dros dro: Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgolion, y Pennaeth/Corff Llywodraethu.

Mae’r swyddi hyn yn addas i'w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi llesiant economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
25 oed ac iau
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, yn benodol y rhai o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*