Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Dros Dro)

Trosolwg

Rydym yn edrych am Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Cwsmeriaid i ymuno ân tîm. I ddarparu pwynt ffocws a chyswllt proffesiynol ar gyfer ein trigolion, partneriaid a rhanddeiliaid.

Cyflogwr: Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Cyflog: £17,177

Dyddiad Cau: 18/01/2022 (1 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Plas Myrddin Merlin Street Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1RU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Megan Jones

Ffôn: 01267232714

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Amcanion y Swydd

I ddarparu pwynt ffocws a chyswllt proffesiynol ar gyfer ein trigolion, partneriaid a rhanddeiliaid. Mae hon yn rôl amrywiol a heriol ac e fydd yn ofynnol i unigolion sydd ag ymrwymiad Wasanaethau Cwsmeriaid i ddarparu’r gwasanaethau canlynol:

Tasgau o ddydd i ddydd:
- I ateb ac i gofnodi yn gywir holl gysylltiadau boed wyneb yn wyneb, yn ysgrifenedig neu ar y ffôn gan drigolion, partneriaid neu randdeiliaid.
- I gwblhau Arolygon Atgyweirio dros y ffôn.
- Darparu cyngor cyffredinol ynglŷn â thai, tenantiaeth a chynnal a chadw i’n preswylwyr.
- Ymchwilio i gwynion am wasanaethau’r Gymdeithas.
- Codi archebion cynnal a chadw a cheisiadau arolygu.
- Ateb ymholiadau rhent, darparu cyngor, derbyn a phrosesu taliadau.
- Ymateb i ymholiadau Budd-dal Tai a chyngor cysylltiedig.
- I fynd ar ôl ad-daliadau atgyweirio.
- Gwneud argymhellion ar wella gwasanaethau o ganlyniad i gwynion.
- Cyfeirio trigolion i sefydliadau, gwasanaethau a chymorth priodol.
- Cefnogi ac annog cyfranogiad preswylwyr.
- Cwblhau gwybodaeth proffilio ac arolygu.
- Cyrraedd y targedau a osodwyd gan Rheolwr Gwasanaethau Gweithrediadau.
- Darparu cefnogaeth gweinyddol i staff tai a chynnal a chadw yn unol â chyfarwyddyd gan y Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid a Cyfathrebu.
- Cofnodi pob post sy’n dod i mewn a’i ddosbarthu yn briodol.
- Annog preswylwyr a chontractwyr i hunan-wasanaethu trwy hyrwyddo llwyfannau ar-lein ac ap symudol y Cymdeithas.

Cyffredinol

- I weithio yn unol â pholisi Cyfleoedd Cyfartal y Gymdeithas ym mhob agwedd o’r dyletswyddau yma.
- I gydymffurfio â gofynion y ddeddfwriaeth Diogelu Data (gan gynnwys GDPR) wrth gyflawni dyletswyddau’r swydd.
- I weithredu yn unol â pholisïau Iechyd a Diogelwch y Gymdeithas ar bob adeg.
- I weithio yn unol â pholisi Cydraddoldeb, Amrywiath a Chynhwysiant y Gymdeithas ym mhob agwedd o’r dyletswyddau yma.
- I Rhagweithiol ym mhrosesau rheoli risg y Gymdeithas.
- I gyflawni dyletswyddau eraill sy’n angenrheidiol neu'n ofynnol, sy’n briodol i’r swydd.

Mae’r disgrifiad swydd yma yn adlewyrchu gofynion presennol y swydd a ni ddylid ei ystyried fel rhestr gynhwysfawr o gyfrifoldebau. Gall dyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd ddatblygu a newid yn dilyn adolygiad ac ymgynghoriad â’r Rheolwr Gwasanaethau Gweithrediadau a/neu’r Pennaeth Gwasanaethau Gweithr

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Recruitment Pack  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Employment Terms & Conditions  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)