Cyfleoedd Cyfnod Penodol a Secondiad Llywodraeth Cymru, Swyddogion Gweithredol Uwch

Trosolwg

Dyma gyfle gwych i ddylanwadu trwy ddod â'ch gallu, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad byw gwerthfawr ac unigryw i Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Cyflog: £31,210 - £38,160

Dyddiad Cau: 06/12/2021 (8 diwrnod)

Amser Cau: 04:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfleoedd Cyfnod Penodol a Secondiad Llywodraeth Cymru, Swyddogion Gweithredol Uwch

Ystod y cyflog: Swyddogion Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160

Llawn amser (croesewir ceisiadau gan bobl sy'n gweithio'n rhan amser, fel rhan o rannu swydd neu gan bobl sy'n gweithio'n llawn amser)

Dyddiad Cau: 06/12/2021, 16:00

Manylion Cyfle

Dyma gyfle gwych i ddylanwadu trwy ddod â'ch gallu, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad byw gwerthfawr ac unigryw i Lywodraeth Cymru.

Bydd gennych y gallu i ddatblygu eich galluoedd trwy fod yn rhan o amrywiaeth eang o waith hanfodol (megis gwaith adfer wedi COVID-19 a Chyflawni Brexit) a thrwy weithio gydag ystod eang o bartneriaid e.e. awdurdodau lleol, cwmnïau preifat a sefydliadau'r trydydd sector.

Byddwch hefyd yn gallu datblygu eich dealltwriaeth o'r dirwedd wleidyddol a'r rôl y mae Gweinidogion yn ei chwarae wrth osod yr agenda ar gyfer eich maes busnes.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio yn ôl y gwerthoedd a nodir yng Nghod y Gwasanaeth Sifil: sef uniondeb, gwrthrychedd, gonestrwydd ac amhleidioldeb. Yn ychwanegol at y cod mae gennym ein gwerthoedd a’n disgwyliadau ein hunain sy’n crynhoi ein ‘ffordd Gymreig’ o weithio, gan adlewyrchu’r uchelgeisiau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Rydym yn gweithio'n galed i greu amgylchedd cefnogol a chynhwysol i'r holl staff allu datblygu a chyflawni hyd eithaf eu gallu. Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a phobl anabl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y Gwasanaeth Sifil yng Nghymru, ac rydym wedi ymrwymo i gefnog holl staff i ffynnu mewn amgylchedd gwaith cynhwysol

Mae ein Swyddogion Gweithredol Uwch (HEO) yn cyflawni rôl allweddol yn Llywodraeth Cymru, a disgwylir iddynt ysgwyddo cyfrifoldeb lefel uchel dros feysydd gwaith penodol, rheoli timau a’u llwythi gwaith a dirprwyo tasgau. Mae swyddogion HEO yn gwneud cyfraniad sylweddol at y meddylfryd a’r penderfyniadau a wneir o ran datblygu polisi, strategaeth a chynllunio busnes ac, wrth wneud hynny, byddant yn gweithio’n agos gydag uwch-reolwyr. Efallai y bydd ganddynt hefyd gyfrifoldebau sylweddol o ran rheoli a chysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Ar hyn o bryd, mae gan Lywodraeth Cymru ystod eang o rolau blaenoriaeth ar gael sy'n gofyn am sgiliau, profiad a gwybodaeth yn unol â Disgrifiad Gradd ac Ymddygiadau Swyddogion Gweithredol Uwch. Gallai’r rolau a benodir iddynt trwy'r cynllun hwn fod yn holl feysydd gwaith Llywodraeth Cymru, ond yn arbennig ar draws datblygu a chyflawni polisïau, rheoli rhaglenni a phrosiectau, cyllid a chyflawni gweithredol a digidol, data a thechnoleg.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn werthoedd craidd i Lywodraeth Cymru. Ein nod yw bod yn gyflogwr sy’n dangos esiampl, ac yn sylfaen i’n gwaith mae Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Bwrdd, rhwydweithiau amrywiaeth gweithgar a gefnogir gan uwch-hyrwyddwyr, gosod targedau amrywiaeth i wella nifer y grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol (er enghraifft, staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a staff anabl ar bob lefel, a menywod ar lefelau uwch). Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’r model cymdeithasol o anabledd yn y sefydliad ac i wneud addasiadau recriwtio ac addasiadau yn y gweithle i sicrhau cydraddoldeb i staff anabl.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion beth bynnag fo’u hoedran, priodas (yn cynnwys priodas gyfartal/o’r un rhyw) a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, anabledd, hil, crefydd neu gred neu feichiogrwydd/mamolaeth.

Mae ein rhwydweithiau amrywiaeth staff yn cefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol o fewn Llywodraeth Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys:
• Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd
• Rhwydwaith Staff o Leiafrifoedd Ethnig
• PRISM (LGBT+)
• Menywod Ynghyd

Gweithio gyda’n gilydd dros Gymru well

Ydych chi’n barod i wneud gwahaniaeth?

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*