Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth

Trosolwg

Rheoli prosiectau bwyd amaeth a darparu cyferiad strategol er mwyn sicrhau parhad y gwaith.

Cyflogwr: Menter Môn

Cyflog: £40,850 - £45,772

Dyddiad Cau: 21/06/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ynys Môn & Gwynedd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Carys Guile

Ffôn: 01248 725 700

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheoli staff: Cefnogi timau yn unol â systemau a gweithdrefnau'r cwmni, a rheoli perfformiad er mwyn sicrhau bod unigolion yn cyflawni eu rôl ac yn cyfrannu at nodau ac amcanion ehangach Menter Môn.

Rheoli a monitro prosiectau: Gweithio gyda thimau prosiect i sicrhau bod prosiectau’n cael eu darparu yn unol â phrosesau a gweithdrefnau, a chyflawni yn erbyn amcanion a bennwyd ymlaen llaw a nodwyd mewn ceisiadau a bidiau (gweler trosolwg ceisiadau)

Cyflwyno prosiectau: Cymryd cyfrifoldeb cyffredinol am brosiectau, gan sicrhau gwerth am arian a bod cynlluniau'n cael eu darparu ar amser, i safon uchel a bod yr holl wybodaeth ofynnol yn cael ei rhoi i gleientiaid, rhanddeiliaid a chyllidwyr.

Datblygu prosiect: Adnabod cyfleoedd tendro a chyllido, a chyfrannu at baratoi ceisiadau a thendrau er mwyn sicrhau incwm parhaus i'r cwmni.

Llywodraethu corfforaethol: Chwarae rôl weithgar fel Uwch Reolwr er mwyn datblygu cyfeiriad strategol y Cwmni, gan gynnwys Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

Cynrychioli'r cwmni: Mabwysiadu ymagwedd ragweithiol wrth ddatblygu cysylltiadau â rhanddeiliaid allanol er mwyn hyrwyddo'r cwmni a datblygu ei enw da yn lleol ac yn genedlaethol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Trosolwg Portffolio  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Portfolio Overview  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)