Cydlynydd Iechyd a Diogelwch

Trosolwg

Menter a Busnes yw un o brif gwmnïau datblygu economaidd annibynnol Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: 60% @ Gradd 4: £26,895 - £29,613 40% @ Gradd 3: £25,020 - £26,753

Dyddiad Cau: 18/05/2021 (5 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eirwen Williams

Ffôn: 07735 439062

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Menter a Busnes yw un o brif gwmnïau datblygu economaidd annibynnol Cymru. Yn ogystal â darparu rhaglenni a gwasanaethau cymorth busnes ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, rydym yn gweithio gyda chleientiaid masnachol i gynllunio a darparu gwasanaethau mewn meysydd megis cymorth busnes, entrepreneuriaeth ac arloesedd i ddatblygu a thyfu busnesau.

Mae Cyswllt Ffermio yn un o brosiectau integredig Menter a Busnes sy'n darparu hyfforddiant, cefnogaeth a chyngor trwy raglen o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi ar gyfer busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd ledled Cymru. Ariennir Cyswllt Ffermio drwy Gynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 a ariennir gan Gronfa Gymunedol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae Iechyd a Diogelwch yn un o themâu trawsbynciol Cyswllt Ffermio. Ein nod yw codi ymwybyddiaeth o faterion Iechyd a Diogelwch trwy ddarparu mynediad at wybodaeth, hyfforddiant ac arweiniad hanfodol a hyrwyddo arfer gorau fel y gall busnesau fod yn fwy hyderus wrth adnabod achosion, gwaredu peryglon a rheoli risgiau’n ymwneud â gweithgareddau yn y sector gwledig.

Mae Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn gyfuniad o sefydliadau rhanddeiliaid amaethyddol allweddol Cymru, a sefydlwyd i gydweithio i ddarparu ystod o weithgareddau ac ymyriadau i helpu i leihau’r nifer annerbyniol o ddamweiniau difrifol a marwolaethau sy’n digwydd ar ffermydd Cymru bob blwyddyn. Rôl y Bartneriaeth drwy ei sefydliadau cysylltiedig yw annog ffermwyr i oedi, stopio a meddwl cyn cymryd risgiau diangen a rhoi cyngor ac arweiniad yn unol â'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) i wella'r sefyllfa ac achub bywydau.


Ystadegau Perthnasol

Mae ffigurau a gyhoeddwyd yn adroddiad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 'Fatal injuries in agriculture, forestry and fishing in Great Britain 2019/20' yn dangos bod 21 o bobl wedi'u lladd o ganlyniad i ffermio a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth yn ystod y flwyddyn. Mae’r ffigwr hwn yn is (naw) na’r cyfartaledd dros bum mlynedd, ond ym maes amaethyddiaeth y mae’r gyfradd waethaf o anafiadau angheuol ymysg gweithwyr (fesul 100,000) o’r prif sectorau diwydiannol. Mae'r ffigurau a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn dangos bod tri o bobl wedi'u lladd yn 2019/20; y cyfartaledd dros 5 mlynedd yw pump y flwyddyn. Mae'n galonogol bod nifer yr anafiadau angheuol wedi gostwng yn 2019/20, ond mae'r ffigwr yn dal i fod yn rhy uchel ac mae angen gwneud mwy i leihau nifer y marwolaethau a damweiniau ar y fferm.


Nod y Rôl

Mae dwy brif elfen i'r rôl hon:

1) Cefnogi a chyflwyno negeseuon a gweithgareddau allweddol ar ddiogelwch fferm, gan weithio'n agos gyda Phartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru i godi ymwybyddiaeth a gwella safonau iechyd a diogelwch o fewn amaethyddiaeth Cymru, gan gynnwys:

• codi ymwybyddiaeth a chreu ymrwymiad ar draws y diwydiant i Iechyd a Diogelwch ar ffermydd Cymru
• sicrhau dull cyd-gysylltiedig a chyson o ymdrin ag Iechyd a Diogelwch ffermydd ledled Cymru, gyda chefnogaeth pob sefydliad sy'n gysylltiedig â Phartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru
• ymgysylltu â ffermwyr drwy amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu cyd-gysylltiedig, gan gynnwys digwyddiadau ar ffermydd, mentora, cyfarfodydd, cyfryngau cymdeithasol, cyhoeddiadau a gwefannau
• gweithio'n agos gyda staff Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am ymgymryd â swyddogaethau cadeirydd ac ysgrifenyddiaeth Partneriaeth Diogelwch Ffermydd Cymru

2) Gweithio'n agos gyda thîm Adnoddau Dynol Menter a Busnes ac Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch allanol i ddatblygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch yn unol â deddfwriaeth ac arferion rheoleiddio cyfredol.


Prif Gyfrifoldebau

Cyswllt Ffermio (60%)

• Gweithio'n rhagweithiol gyda Phartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru a thîm Marchnata Cyswllt Ffermio i ddatblygu mwy o bresenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio dylanwadwyr a hysbysebion y telir amdanynt i sicrhau bod negeseuon allweddol yn cyrraedd ffermwyr
• Datblygu hysbysebion newydd i'w defnyddio ar y teledu a'r cyfryngau cymdeithasol gyda phwyslais ar beryglon penodol, e.e. defnyddio ffonau symudol wrth yrru tractorau neu ddefnyddio peiriannau fferm, yn ogystal â hysbysebion newydd eraill sy'n ymdrin â materion diogelwch pwysig sy'n ymwneud â pheiriannau, coedwigaeth a gweithio gydag anifeiliaid
• Cyflwyno ymgyrch ar gyfer ysgolion gwledig, gan weithio gydag Awdurdodau Lleol ac ysgolion i greu cynllun gwers yn ymwneud â pheryglon Iechyd a Diogelwch a lansio cystadleuaeth i blant ysgol ddylunio poster diogelwch fferm
• Datblygu deunydd hyrwyddo newydd, gan gynnwys llyfryn sy'n amlygu peryglon fferm a sut i'w hosgoi a deunydd atgoffa gweledol i’w defnyddio ar ffermydd i amlygu peryglon posibl
• Cynnal a rheoli ymgyrch sioe deithiol, gan weithio gyda gwerthwyr peiriannau i drefnu digwyddiadau diogelwch fferm benodol i amlygu peryglon posibl ac arferion gweithio diogel, gan gynnwys (os yn bosibl, yn unol â chyfyngiadau Covid-19) presenoldeb mewn digwyddiadau e.e. sioeau amaethyddol a digwyddiadau CFfI, i dargedu ffermwyr yn benodol gyda gwybodaeth a chyngor
• Gweithio gyda'r Rheolwr Digwyddiadau i reoli'r gyllideb Iechyd a Diogelwch, gan ganolbwyntio'n glir ar werth am arian
• Cynrychioli Menter a Busnes wrth weithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru ar faterion a datblygiadau ymwneud ag Iechyd a Diogelwch
• Ymgysylltu’n rheolaidd gyda phartneriaid allanol i wneud yn siŵr fod pawb yn ymwybodol o themâu ac ymgyrchoedd allweddol
• Arwain ar y thema Iechyd a Diogelwch o fewn rhaglen Cyswllt Ffermio
• Cyflwyno data a gwybodaeth yn gywir ar ffurf adroddiadau llafar ac ysgrifenedig a diweddariadau ar gyfer Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru a Cyswllt Ffermio yn ôl yr angen
• Mynychu cyfarfodydd a rhoi diweddariadau i gydweithwyr a rhanddeiliaid perthnasol yn ôl y gofyn

Menter a Busnes (40%)

• Hyrwyddo ymagwedd gadarnhaol tuag at Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
• Helpu i werthuso'r systemau Iechyd a Diogelwch presennol, gan eu diweddaru yn ôl yr angen
• Cyfrannu at ddiweddaru a datblygu polisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch effeithiol ac ymarferol yn unol â deddfwriaeth ac arferion rheoleiddio cyfredol
• Cynllunio a darparu hyfforddiant Iechyd a Diogelwch sylfaenol, a threfnu hyfforddiant ychwanegol gan ddarparwyr allanol yn ôl yr angen
• Cynnig syniadau craff i helpu i wella Iechyd a Diogelwch yn y gweithle, a chefnogi cydweithwyr drwy ddarparu cyngor ac arweiniad i annog cydymffurfiaeth ar draws y cwmni
• Cynnal Asesiadau Risg ac Arferion Gweithio Diogel amserol i nodi peryglon yn y gweithle yn rhagweithiol a rhoi mesurau priodol ar waith i leihau risgiau posibl
• Helpu i gynnal archwiliadau Iechyd a Diogelwch ac archwiliadau swyddfa/safle
• Cadw’r wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, arferion rheoliadol ac arweiniad, a rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth gyda chydweithwyr perthnasol
• Cadw cofnodion rheoli data cywir
• Cynorthwyo i gofnodi damweiniau a damweiniau a fu bron a digwydd, er mwyn ymchwilio a dadansoddi tueddiadau

Arall

• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmeriaid, cydraddoldeb ac amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill a chynrychioli Menter a Busnes yn ôl yr angen
• Gweithio ar brosiectau eraill o fewn Grŵp Menter a Busnes yn ôl y gofyn, gan gynnwys prosiectau masnachol


Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd at NVQ lefel 3 o leiaf, neu gyfwerth, a/neu brofiad gwaith
mewn maes perthnasol
• Yn gallu cymell ei hun, ac yn gallu derbyn cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau er mwyn cyflawni targedau gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gallu gweithio ar ei fenter ei hun i arwain pethau yn eu blaen yn effeithiol, fel unigolyn ac fel aelod o dîm, gan gynnwys integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
• Yn gallu gweithio gyda phartneriaid allanol niferus er mwyn gyrru’r gwaith yn ei flaen
• Yn gallu gweithio'n drefnus a datrys problemau, gyda sylw rhagorol i fanylion
• Sgiliau cyflwyno clir ac effeithiol, gyda’r hyder i gyflwyno i amrywiaeth o gynulleidfaoedd
• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf
• Sgiliau rheoli prosiect a gweinyddol cryf
• Dealltwriaeth dda o egwyddorion a thechnegau marchnata a chyfathrebu
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol (Cymraeg/Saesneg) ar lafar ac yn ysgrifenedig
• Sgiliau TG rhagorol
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (mae’n bosibl y bydd angen teithio ledled Cymru)

Dymunol
• Addysg hyd at lefel gradd, neu gymhwyster cyfatebol
• Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol neu gymhwyster cyfatebol (rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i gyflawni cymhwyster proffesiynol ar y lefel hon fel rhan o’r swydd, gyda chefnogaeth gan Menter a Busnes)
• Dealltwriaeth dda neu brofiad o'r sectorau amaethyddiaeth a choedwigaeth yng Nghymru


GWYBODAETH YCHWANEGOL

Sut i Wneud Cais

Gellir gwneud ceisiadau am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen gais a'r ffurflen monitro cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a'u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Eirwen Williams ar 07735 439062 neu eirwen.willliams@menterabusnes.co.uk.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon drwy gyswllt fideo dydd Llun, 24 Mai 2021. Os yw'r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10.00am, dydd Mawrth, 18 Mai 2021.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)