Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Trosolwg

Nod y swydd fydd datblygu systemau a chyfleoedd i wirfoddolwyr yr Adran Chwaraeon, Ieuenctid a Chymuned. Cydlynu Rhaglen Hyfforddiant Cenedlaethol I recriwtio, datblygu a lleoli gwirfoddolwyr.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gary Lewis/ Catrin Davis

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 4. £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Lleoliad: Ystyriwn geisiadau o ardraws Cymru


Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw meithrin gweithlu ifanc, hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc i ddysgu, i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Y Swydd

Nod y swydd fydd datblygu systemau a chyfleoedd i wirfoddolwyr yr Adran Chwaraeon, Ieuenctid a Chymuned. Cydlynu Rhaglen Hyfforddiant Cenedlaethol I recriwtio, datblygu a lleoli gwirfoddolwyr ledled Cymru.


Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Pennaeth Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) neu gary@urdd.org / catrindavis@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 17.05.21
Dyddiad Cyfweld – 1-4/6/21

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)