Cydlynydd Cynllun

Trosolwg

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion.

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Cyflog: £20,665.85 - £22,811.23

Dyddiad Cau: 11/06/2020 (15 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Uned 4 Parc Busnes Pont Steffan Heol yr Orsaf Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru SA48 7HH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol / Human Resources

Ffôn: 0345 606 7654

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Diben cyffredinol:

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion. Darparu cymorth yn ymwneud â thai i bobl hŷn er mwyn eu galluogi i gynnal eu cartref ac er mwyn sicrhau eu bod yn gwireddu eu dymuniadau o safbwynt byw’n annibynnol.

Cyfrifoldebau Allweddol – Gweithredol:
• Cynnal asesiadau risg o ran anghenion a gweithio gyda’r defnyddiwr gwasanaeth i gwblhau’r Cynllun Cymorth sy’n hybu annibyniaeth, yn meithrin gallu a hyder ac yn diwallu ei anghenion unigol. Adolygu’r cynllun yn rheolaidd neu os bydd amgylchiadau’r unigolyn yn newid.
• Cynnal a diweddaru cofnodion cleientiaid yn rheolaidd, gan gynnwys Cynlluniau Cymorth.
• Monitro iechyd a lles defnyddwyr gwasanaeth gan nodi unrhyw newidiadau yn eu cynlluniau cymorth. Darparu cyngor, arweiniad a gwybodaeth ddiduedd. Asesu anghenion a sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu cyfeirio at wasanaethau priodol gan gynnwys gwasanaethau cartref, gwasanaethau statudol a gwasanaethau gwirfoddol.
• Monitro’r cymorth a ddarperir trwy gadw cofnodion priodol a chywir a’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaethau a’r asiantaethau sy’n gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, gan gwblhau’r ffurflenni Cefnogi Pobl angenrheidiol. Cysylltu â gwasanaethau ar ran defnyddwyr gwasanaeth pan fydd angen, gan ystyried cyfrinachedd bob amser.
• Ymateb yn ystod oriau gwaith i alwadau brys gan ddefnyddwyr gwasanaeth a chysylltu â’r gwasanaeth perthnasol ee meddyg, parameddygon, perthynas agosaf ac ati. Rhoi cysur a chymorth cyffredinol nes y bydd help yn cyrraedd.
• Annog tenantiaid i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a hybu hynny.
• Creu a chynnal cysylltiadau cynhyrchiol â’r gymuned leol.
• Mewn ymgynghoriad â’r tenantiaid, annog defnyddwyr gwasanaeth yn y gymuned i wneud defnydd llawn o gyfleusterau cymunedol y cynlluniau gwarchod. Hybu Gwasanaethau Tai Gwarchod yn y gymuned leol a chynnal asesiadau o ddefnyddwyr gwasanaeth yn ôl y gofyn.
• Rheoli a chynnal diogelwch y cynlluniau trwy archwilio ardaloedd cyffredin ac offer yn rheolaidd ac adrodd ynghylch unrhyw waith atgyweirio sy’n angenrheidiol. Goruchwylio’r gwaith o lanhau ardaloedd cyffredin a goruchwylio contractwyr sy’n ymgymryd ag unrhyw waith cynnal a chadw a gyflawnir.
• Ymateb i unrhyw gwynion yn unol â’r polisi a’r gweithdrefnau ac adrodd yn eu cylch.
• Cysylltu â defnyddwyr gwasanaeth sydd wedi gofyn am y gwasanaeth hwnnw, trwy’r dull a
gytunwyd, a sicrhau bod y cofnod galwadau’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf.
• Cynnal profion wythnosol ar y larwm tân. Cynnal gwiriadau misol ar y goleuadau argyfwng a chynnal ymarferion bob chwe mis ar gyfer gadael yr adeilad mewn argyfwng. Cadw cofrestr berthnasol er mwyn adrodd ynghylch unrhyw ddiffygion yn yr offer ymladd tân.
• Cynnal profion bob tri mis ym mhob eiddo i sicrhau bod y larymau galw am gymorth a’r larymau a gaiff eu gwisgo am y gwddf yn gweithio’n iawn.
• Paratoi’r ystafell i westeion a’i chadw ar gyfer pobl yn ôl yr angen. Casglu’r tâl am ddefnyddio’r ystafell honno.
• Gweithio yn lle cydlynwyr cynlluniau eraill pan fydd angen er mwyn hybu gwaith tîm.
• Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill y gallai fod yn rhesymol gofyn i ddeiliad y swydd eu
cyflawni o ystyried natur a rhychwant y swydd hon.
• Darparu unrhyw sgiliau arbenigol perthnasol ee Hyfforddiant Ymarfer Corff ‘Extend’ mewn cynlluniau eraill er mwyn hybu gwaith tîm.
• Mewn achosion eithriadol, o ganlyniad i salwch neu anabledd defnyddiwr gwasanaeth, ei gynorthwyo trwy fynd i brynu pethau y mae eu hangen o ddydd i ddydd, casglu presgripsiwn, mynd i Swyddfa’r Post, y llyfrgell ac ati.
• Ymwneud o bosibl â chynlluniau newydd ychwanegol y gallai’r Cyngor eu datblygu a’u gweithredu yng Ngheredigion

Nodwch bod ceisiadau yn cau ganol dydd ar y diwrnod cau sef yr 11eg o Fehefin

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb/Advert  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais/Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Datgan Budd/Declaration of Interest  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal/Equal Opportunities Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)