Cydlynydd Cyfathrebu (x 2 Swydd)

Trosolwg

Rydym yn chwilio am ddau Gydlynydd Cyfathrebu brwdfrydig iawn i ddarparu gwybodaeth draffig cyfredol a chynnwys arloesol a ddiddorol i'r cyhoedd sy'n teithio trwy ein llinell ffôn, ein gwefan a'n...

Cyflogwr: Gwasanaeth Traffig Cymru

Cyflog: £23,517.61 - £25,456.39

Dyddiad Cau: 04/11/2021 (23 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Conwy, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gwasanaeth Traffig Cymru – Cydlynydd Cyfathrebu

CYFLOG: GS4 (7-11) £23,517.61 – £25,456.39

42 awr yr wythnos yn flynyddol (Pro Rata) sifftiau 12 awr, 4 diwrnod-ar-4-i ffwrdd, (365 diwrnod y flwyddyn).

LLEOLIAD: Conwy

Ynglŷn â Thraffig Cymru
Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru, y gofynnwyd i'r Asiant ei ddarparu ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am ddau Gydlynydd Cyfathrebu brwdfrydig iawn i ddarparu gwybodaeth draffig cyfredol a chynnwys arloesol a ddiddorol i'r cyhoedd sy'n teithio trwy ein llinell ffôn, ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.

Beth yw gofynion y rôl?
Yn y rôl hon, byddwch yn y pwynt cyswllt cyntaf i’r gwasanaeth mewn Cymraeg a Saesneg trwy ddarparu gwybodaeth gyflym a chywir i’r cyhoedd, a rhanddeiliaid allweddol am y gweithrediadau o ddydd i ddydd ar y rhwydwaith a phrosiectau cynnal a chadw

Mae cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys ond ddim wedi eu cyfyngu i:-
• Ateb ac ymateb i ymholiadau a chwynion gan y cyhoedd a budd-ddeiliaid eraill mewn modd proffesiynol i ddarparu ystod eang o ymatebion gan gynnwys: statws rhwydwaith, cyngor ar waith ffordd, cyngor ar lwybrau a gwybodaeth am gyrchfannau
• Rhannu gwybodaeth ddwyieithog gyda’r cyhoedd sy’n teithio trwy ddefnyddio gwefan Traffig Cymru a thrwy Twitter
• Cynllunio a chreu cynnwys cyfryngau cymdeithasol deniadol i hyrwyddo gwasanaeth Traffig Cymru
• Casglu gwybodaeth sy’n ymwneud â thraffig a’r rhwydwaith o amryw o ffynonellau gan gynnwys darparwyr gwasanaeth, Staff Gweithredol a Gwaith Stryd ACGCC, Llywodraeth Cymru a sefydliadau sector preifat, e.e. Google, TomTom a Roadworks.org
• Cydlynu gyda'r Awdurdodau Heddlu perthnasol, gweithredwyr ystafell reoli a staff rheoli'r rhwydwaith yng Ngogledd a De Cymru
• Monitro cyfryngau gan gynnwys y wasg, we a llwyfannau cymdeithasol
• Darparu cymorth gweinyddol i wasanaethau Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (ACGCC.)

Beth fydd rhaid i mi ei ystyried ar gyfer rôl y Cydlynydd Cyfathrebu?
Rydym yn chwilio am unigolyn hyderus, creadigol sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol ac sy'n gallu defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac offer ar-lein yn hyderus i ddarparu'r gwasanaeth yn effeithiol.

Mae profiad cyfathrebu a'r gallu i weithio ar eich menter eich hun, i derfynau amser tynn yn hanfodol. Mae natur ein gwaith yn golygu bod yn rhaid i chi allu gweithio'n ymatebol yn ystod digwyddiadau mawr, gan gynnal lefel uchel o gyfrinachedd a disgresiwn.

Disgwyli'r ymgeisydd i weithio sifftiau 12 awr ar sail 4 diwrnod i ffwrdd, i ddarparu gwasanaeth rhwng 7:00 am a 7:00 pm. Disgwylir hefyd i ymgeiswyr weithio dros nos ar sail rota ar ddyletswydd.

Ar gyfer y swydd hon, rhaid i chi allu dangos sgiliau Iaith Uwch GSRh, sy'n golygu eich bod chi'n gallu sgwrsio'n rhugl ac ysgrifennu cyfathrebiadau ffurfiol yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ddarganfod rhagor trwy ymweld â Fframwaith Ieithyddol Cyngor Gwynedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd uchod, cysylltwch â Llinos Evans 07773219449. If you have any specific queries relating to the above post, please contact Llinos Evans on 07773219449.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076. Application forms and further details available through Gwynedd Council website www.gwynedd.gov.uk or by telephoning 01286 679076.

Dyddiad Cau: 04/11/21

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*