Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Trosolwg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £65,074 - £100,976 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/03/2020 (9 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Campws Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3DZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Adran Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Campws Penglais

36.5 awr yr wythnos

Gradd 10: £65,074 - £100,976 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn awyddus i benodi Athro'r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Bydd y swydd yn gofyn am arweinyddiaeth gweithredol yng nghyd-destun agenda ymchwil yr Adran a’r Gyfadran. Bydd ffocws arbennig ar weithgaredd cynhyrchu incwm grant. Bydd y sawl a gaiff y swydd yn gyrru agenda ymchwil yr adran yn ei blaen, a hynny o fewn fframwaith sy'n benodol i'r pwnc yn ogystal ag ymchwil ar draws disgyblaethau, gan weithio i sicrhau amlygrwydd i'r gwaith ymchwil ym meysydd y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd mewn modd a fydd yn meithrin cyswllt â phartneriaid allanol a'r byd ehangach. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar ddatblygu strategaeth ymchwil sy'n canolbwyntio ar y Brifysgol ac a fydd yn ymatebol i flaenoriaethau thematig y cynghorau ymchwil a darparwyr cyllid, yn ogystal â gofynion gwleidyddol llywodraeth Cymru ac amcanion a dyheadau penodol strategaeth ymchwil sefydliadol y Brifysgol. Yn y swydd hon, disgwylir y bydd gwaith ymchwil ysgolheigaidd yn cael ei wneud yn unol â chanllawiau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a hefyd o fewn fframwaith ehangach ymrwymiad yr adran i ddatblygu ymchwil rhagorol ar draws rhychwant amrywiol o weithgareddau sy'n cynnwys ymarfer fel ymchwil ac arferion ymchwil.

Bydd yr arweinyddiaeth hon yn ystyried fframwaith y ddarpariaeth adrannol fel cyfanwaith, gan gydblethu â blaenoriaethau strategol y Brifysgol o ran denu a chadw myfyrwyr, a phrofiad y myfyrwyr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rhan yn y gwaith i sicrhau dysgu rhagorol, a arweinir gan ymchwil yn y pynciau hyn, a hynny yng nghyd-destun y canllawiau cenedlaethol a sefydliadol fel ei gilydd. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynrychioli'r adran yn y sector, meithrin cysylltiadau cynhyrchiol â rhanddeiliaid diwydiannol allweddol a chyrff cyhoeddus, a chynnal a datblygu proffil cyhoeddus sy'n gweddu i'r cyfrifoldeb hwnnw.

O fewn y system gydnabyddedig i ddyrannu'r llwyth gwaith, bydd gofyn i chi, pan fo'n briodol, ddysgu ac asesu modiwlau israddedig ac uwchraddedig ar draws yr holl wahanol feysydd yn rhaglenni dysgu'r adran. Byddwch hefyd yn chwarae rhan greadigol a rhagweithiol wrth farchnata'r ddarpariaeth adrannol ac o ran denu myfyrwyr, gan feithrin cyswllt ag ysgolion a chynnal ymweliadau sy'n berthnasol i'ch pwnc. Byddwch yn dangos bod gennych ddiddordeb byw a beirniadol yn eich pwnc, a byddwch hefyd yn weithredol yng nghyd-destun yr agenda bodlonrwydd myfyrwyr, yn mynd ati i chwarae rhan weithredol yn y gweithdrefnau marchnata, derbyn myfyrwyr a denu myfyrwyr ar gyfer eich pwnc. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo Pennaeth yr Adran â gwaith gweinyddol yr adran, gyda phwyslais penodol ar yr agenda ymchwil, ac fe all ddirprwyo ar ran y Pennaeth fel y bo'n briodol.

Cyf: GAC.20.3013

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Dyddiad 30 Mawrth 2020
Dyddiad cyfweliad: 4 Mai 2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*