Athro Arbenigol

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Tîm Cymorth Llythrennedd a Rhifedd (TCLlRh) i lenwi swydd dros gyfnod mamolaeth gan ddechrau ym mis Medi 2019.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £23,720 - £39,406

Dyddiad Cau: 06/06/2019 (11 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Neuadd y Sir Glanfa'r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Athro Arbenigol (Cymraeg Hanfodol)

ED50049479

Categori Swydd: Addysg - Proffesiynol / Cymorth

Math o Gontract: Dros Dro

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes

Graddfa:PRG/URG + Lwfans AAA 1 neu 2 (yn dibynnu ar gymhwyster)

Cyflog: £23,720 - £39,406

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Tîm Cymorth Llythrennedd a Rhifedd (TCLlRh) i lenwi swydd dros gyfnod mamolaeth gan ddechrau ym mis Medi 2019.

Mae’r TCLlRh yn croesawu ceisiadau gan athrawon profiadol sydd yn angerddol dros estyn cymorth i ddisgyblion ag anawsterau llythrennedd a rhifedd ac sydd yn aelodau tîm da.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gydag ysgolion Cymraeg ac mae gofyn hyfedredd yn y Gymraeg ar lefel 4 man lleiaf. Mae’r TCLlRh yn gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill, yn enwedig timau arbenigol eraill.

Cysylltwch â Jan Frost, arweinydd y TCLlRh, Janet.frost@caerdydd.gov.uk os carech gael rhagor o wybodaeth.

Rhaid i ddeiliad y swydd gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd dros dro yw hon i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth tan 31 Awst 2020 neu nes bydd deiliad y swydd yn dychwelyd i’r gwaith.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad mawr o’r sector cyhoeddus, mae’n bwysig i ni gefnogi llesiant economaidd ein dinasyddion, a sicrhau bod ein gweithlu yn rhoi adlewyrchiad gwell o’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Gan hynny, er nad yw’n ofynnol er mwyn ymgeisio, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd wedi’u tangynrychioli:
dan 25 oed
ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys y rhai hynny o gymuned BAME Caerdydd yn enwedig
yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*