Aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg

Trosolwg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau gan unigolion am le ar ein Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: di-dâl

Dyddiad Cau: 15/10/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Y Llwyfan Heol y Coleg Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dr Dylan Phillips

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau gan unigolion am le ar ein Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolion sydd yn awyddus i ddefnyddio’u sgiliau a phrofiadau i ymuno â thîm sy’n arwain corff cynllunio cenedlaethol uchelgeisiol sydd â’r Gymraeg wrth wraidd ei bwrpas a’i weledigaeth.

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’n cyflawni hyn drwy weithio mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Fel Cyfarwyddwr, byddwch yn cymryd rhan mewn penderfyniadau allweddol ar strategaeth a pholisi’r Coleg. Byddwch yn cyfrannu at sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth gyfunol y Cyfarwyddwyr er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni ei gyfrifoldebau ac yn cynnal safonau uchaf llywodraethu corfforaethol.

Rydym yn chwilio yn benodol am unigolion sydd yn gallu arwain yn strategol ac sydd â phrofiad o wneud hynny ar lefel uchel. Byddai’n fanteisiol penodi pobl sydd â phrofiad a dealltwriaeth strategol o hyfforddiant alwedigaethol, ac sy’n amgyffred y cyfraniad mawr y gallai’r Coleg ei wneud i ddatblygu gweithluoedd dwyieithog, medrus, a chyfrannu yr un pryd at dwf economaidd Cymru ac agenda Miliwn o Siaradwyr. Rydym yn awyddus i sicrhau bod gennym Fwrdd sydd yn adlewyrchu poblogaeth Cymru a byddwn yn croesawu ceisiadau gan bobl ddu ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (DALlE) yn benodol.

Bydd y penodiadau am gyfnod o bedair blynedd. Disgwylir ymrwymiad o tua diwrnod y mis ar gyfartaledd.

Mae’r Coleg yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob rhan o’r gymuned. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a gwneir y penodiad ar sail teilyngdod.

Dyddiad Cau: 15 Hydref 2021

Ceir manylion llawn a ffurflen gais ar wefan y Coleg, www.colegcymraeg.ac.uk/swyddi, neu drwy gysylltu gyda Dr Dylan Phillips (d.phillips@colegcymraeg.ac.uk).

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Rôl  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)