Yr Hen Lyfrgell yn Creu Swyddi Newydd

04/12/2015

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iaith

Yr Hen Lyfrgell

Mae dros 40 o swyddi newydd i'w creu yng nghanolfan Gymraeg newydd Caerdydd - Yr Hen Lyfrgell yng nghanol y ddinas. Bydd y mwyafrif o'r swyddi yn galw am sgiliau dwyieithog i gefnogi'r amrywiaeth eang o wasanaethau fydd ar gael yn y ganolfan wedi iddi agor ddiwedd Ionawr 2016. 

 

Mae'r swyddi newydd, sy'n cynnwys hyd at 25 llawn amser ac 18 rhan amser, ar draws ystod o swyddogaethau gan gynnwys staff cegin a gweini, gwasanaeth cwsmeriaid, gofal plant yn ogystal â staff gweinyddol. Bydd hyd at 65 o bobl yn gweithio yn y ganolfan i gyd, gan gynnwys 10 o staff partneriaid fydd yn cael eu hadleoli yno a 15 o weithwyr amgueddfa Stori Caerdydd.

 

Cliciwch yma i weld y swyddi sydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd.

 

Ar agor saith niwrnod yr wythnos o'r bore tan yn hwyr, bydd y ganolfan yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, cyfleusterau yn ogystal â rhaglen lawn o weithgareddau. Yn yr adeilad eiconig dros dri llawr ar Yr Aes bydd Caffi Bar a bwyty, siop yn gwerthu cynnyrch Cymraeg, Crèche Mudiad Meithrin, gwersi Cymraeg i ddysgwyr, ardal berfformio, cyfleusterau cynadledda, ystafelloedd digwyddiadau ac Amgueddfa Stori Caerdydd.

 

Mae'r ganolfan yn chwilio am staff profiadol a brwdfrydig ar y caffi bar, y siop, y feithrinfa ac ar dîm gweinyddol Yr Hen Lyfrgell. Mae cyfle hefyd i brentisiaid ifanc dderbyn hyfforddiant mewn rhai roliau penodol. Bydd y staff yn cael eu cyflogi gan bartneriaid preswyl y ganolfan fydd â chyfrifoldeb dros y gwasanaethau unigol

 

Dywed Arweinydd Cyngor Sir Caerdydd,Cynghorydd Phil Bale; 

 

“Mae Yr Hen Lyfrgell am fod yn brosiect cyffrous yma yng Nghaerdydd, nid yn unig i drigolion ac i bobl Cymru, ond bydd hefyd yn gweithredu fel atyniad newydd gwych i ymwelwyr yng nghanol y ddinas lle gall pobl ddod a chlywed yr iaith Gymraeg.

 

"Fel Cyngor un o'n blaenoriaethau yw creu mwy o swyddi a rhai sy’n talu’n well a bydd y cyfleuster newydd yma yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i siaradwyr Cymraeg allu defnyddio'r iaith mewn amgylchedd gwaith."

 

Un o'r swyddi newydd sydd wedi ei chreu yw Cyfarwyddwr y Ganolfan. Mae Bethan Williams eisoes wedi dechrau yn ei rôl newydd ac wrthi'n helpu cydlynu'r recriwtio ac yn goruchwilio camau olaf y datblygiad cyn agor i'r cyhoedd. Dywed: 

 

"Mae 'na gyfle gwych fan hyn i siaradwyr Cymraeg ddod o hyd i amrywiaeth o swyddi lle gallan nhw ddefnyddio'r Gymraeg fel rhan o'u gwaith bob dydd. Y brifddinas yw un o'r llefydd lle mae'r Gymraeg ar gynnydd mwyaf ac mae'r ysgolion cyfrwng Cymraeg ac amryw golegau a phrifysgolion Caerdydd wedi cynhyrchu gweithlu dwyieithog cryf yma. Mae'n braf cael menter sy'n cynnig ystod o swyddi - llawn a rhai rhan amser, a chyfle i bobl ifanc fanteisio ar eu Cymraeg ar gyfer gwaith."


Am fwy o wybodaeth am y swyddi a'r cyfleoedd sydd ar gael gellir cysylltu gyda Bethan Williams ar bethan@yrhenlyfrgell.cymru