Yr Egin yn hwb economaidd i Gaerfyrddin

21/07/2015

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Fe fu Prif Weithredwr S4C, Ian Jones yn anerch cyfarfod yn y sioe amaethyddol Llanelwedd i egluro’r cynlluniau i sefydlu canolfan newydd gyfryngol yng Nghaerfyrddin a fydd yn gartref newydd i bencadlys S4C yn 2018.

 

Fe fydd Canolfan newydd Yr Egin, yn ol rhanddeiliwyr y prosiect, yn hwb i’r diwydiant creadigol yn yr ardal ac yn hybu’r Iaith Gymraeg a’r economi leol, fel yr eglurodd Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,  “Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad cyffrous, beiddgar a thrawsnewidiol a fydd yn sicr yn effeithio’n gadarnhaol ar ddatblygiad yr iaith Gymraeg a’r economi yn lleol o fewn Sir Gâr; o fewn ardal ehangach Dinas Rhanbarth Bae Abertawe a thrwy Gymru gyfan,” 

 

Arloesi

Ychwanegodd, “Wrth ddod ag ystod o ymarferwyr creadigol, digidol a diwylliannol at ei gilydd yn yr un adeilad, bydd cyfle i gydleoli ystod o sgiliau a doniau i gyfnewid gwybodaeth, arloesi a chreu cyflogaeth gyda’r iaith Gymraeg yn ganolog ac yn greiddiol i’r datblygiad,”

 

Fe ddywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, fod y cynlluniau hyn yn rhan o’r uchelgais i wella’r gwasanaeth, meddai,“Mae’n cynlluniau i adleoli Pencadlys S4C i Gaerfyrddin yn 2018 yn rhan o uchelgais sydd gyda ni i wneud popeth gallwn ni i hybu’r Gymraeg, i hybu’r economi ac wrth gwrs i barhau i wella’r gwasanaethau mae S4C yn eu cynnig i’n cynulleidfa. Gyda’r holl ffocws ar ddyfodol ariannol y sianel a thrafodaethau gwleidyddol, mae’n bwysig cofio’r cynlluniau cyffrous sydd gyda ni ar y gweill a’r buddiannau economaidd ac ieithyddol a ddaw yn eu sgil.”

 

Sbardun

 

Croesawodd Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Gâr ddyfodiad yr adeilad newydd a fydd yn sbardun economaidd, meddai, “Rydym yn hyderus y bydd codi adeilad newydd pwrpasol ac eiconig yn y dref yn sbardun ar gyfer hyrwyddo datblygu economaidd ar draws y rhanbarth a'r wlad. Bydd tua 150 o swyddi'n cael eu creu yn sgil y cynlluniau, a byddai o gymorth mawr iawn i'r economi leol. Bydd hefyd yn rhoi hwb sylweddol i'r iaith Gymraeg, gan ddarparu cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg gael swyddi o safon.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net