Ymrwymiad i gynyddu defnydd o'r Gymraeg gan y Gymdeithas Bel-droed

22/03/2015

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Ymrwymo i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg

Cafwyd ymrwymiad gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru i gynyddu’r defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau led-led Cymru.

 

Mae’r corff sy'n rhedeg y bêl-gron wedi ymrwymo i gynhyrchu cynllun gweithredu yn dilyn arolwg cenedlaethol i hyfforddwyr.

Datblygwyd yr arolwg mewn ymgynghoriad gyda Chomisiynydd y Gymraeg. Nod yr arolwg oedd ceisio deall lefelau cymhwysedd iaith Gymraeg ymysg hyfforddwyr, sut caiff y Gymraeg ei defnyddio mewn sesiynau hyfforddi a'r cymorth sydd ei angen i ddechrau neu ddatblygu defnyddio'r Gymraeg. 

 

Dywedodd Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Neil Ward, "Roeddem yn hapus iawn â lefel yr ymateb a gafwyd i’r arolwg, gyda dros 800 o hyfforddwyr yn ei gwblhau. Mae hyn wedi’n helpu ni i ddatblygu’r cynllun gweithredu.’

 

Mae canfyddiadau’r arolwg wedi sbarduno’r Gymdeithas i gynhyrchu mwy ddeunydd Cymraeg, yn ol Neil Ward, “Byddwn yn awr yn datblygu mwy o gynnyrch cyfrwng Cymraeg ar gyfer ein sesiynau addysgu i hyfforddwyr a byddwn yn darparu mwy o weithdai hyfforddi dwyieithog er mwyn rhoi cefnogaeth a hyfforddiant i hyfforddwyr sy’n dymuno defnyddio mwy ar y Gymraeg yn eu sesiynau hyfforddi." 

 

"Byddwn hefyd yn anelu tuag at wella’n ffordd o ryngweithio’n ddwyieithog â hyfforddwyr gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a byddwn yn defnyddio pencampwyr dwyieithrwydd a modelau rôl i hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg mewn pêl-droed." 

 

Croesawodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws yr ymrwymiad, “Mae ymateb cadarnhaol i arolwg Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru yn dangos bod awydd ymysg siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i ddefnyddio mwy ar y Gymraeg mewn sefyllfaoedd hamdden."  

 

“Rwy’n falch bod yr Ymddiriedolaeth Bêl-droed wedi cynnal yr ymchwil a’i bod bellach yn cynllunio i ddatblygu ei darpariaeth Gymraeg."

 

Ychwanegodd, “Mae cynyddu’r cyfleoedd i bobl allu defnyddio’r Gymraeg o fewn o maes chwaraeon yn hynod o bwysig i mi fel Comisiynydd."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net