Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn chwilio am farchnadoedd newydd

19/04/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn mynychu dwy sioe fawr dros yr wythnos ensaf yn chwilio am farchnadoedd y tu allan i Ewrop a allai fod yn bwysig iawn i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit.

Mae gweithgareddau eraill ym marchnadoedd y Dwyrain Canol, Asia a Gogledd America yn cael eu cefnogi gan raglen cynyddu allforion  Llywodraeth Cymru sy’n werth £1.5 miliwn dros dair blynedd Mae'r trafodaethau rhwng cynrychiolwyr y cynhyrchwyr bwyd a Tsieina yn cael eu hariannu gan yr UE.

 

Bydd y bwrdd ardoll cig coch yn ymuno â chwmnïau prosesu i dynnu sylw at Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI mewn dwy sioe fawr, sef Food and Hotel Asia yn Singapore ar 24-27 Ebrill, a SIAL Montreal yng Nghanada ar 2-4 Mai.

 

Yn ystod y gwanwyn bydd HCC wrthi’n brysur hefyd mewn marchnadoedd newydd ac arfaethedig eraill. Mae'n cynorthwyo prosesydd cig i ymuno â thaith fasnach o Gymru i Qatar, a bydd mewn dirprwyaeth o gynhyrchwyr bwyd o Ewrop  a fydd yn cyfarfod â swyddogion o Tsieina, gyda golwg ar gael caniatâd i allforio Cig Eidion a Chig Oen o’r DG i Tseina yn ystod y blynyddoedd nesaf.

 

Caiff traean o Gig Oen Cymru ei allforio, ac mae dros 90% o’r allforion hyn o Gymru yn mynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd. Dim ond ychydig o gig sy’n cael ei werthu ar hyn o bryd i'r marchnadoedd diweddaraf fel Canada ac Asia, ond mae HCC yn targedu’r gwledydd hyn oherwydd yr ansicrwydd ynghylch y farchnad yn Ewrop yn dilyn Brexit.

 

“Oherwydd yr ansicrwydd presennol ynglŷn â marchnadoedd a thollau, rhaid i ni ganolbwyntio ar sawl nod ar yr un pryd," esboniodd Rheolwr Datblygu'r Farchnad yn HCC, Rhys Llywelyn. “Rydyn ni’n gorfod cynnal ein cysylltiadau â’n cwsmeriaid hollbwysig yn Ewrop, yn ogystal â datblygu marchnadoedd ymhellach i ffwrdd, ac ymdrechu’n galetach byth yn y DG.”

 

Ychwanegodd, “Ni fyddem yn gallu gwneud hyn oni bai ein bod wedi cael hyd i gyllid ychwanegol. Mae’n bosib i ni fod yn fwy gweithgar yn Asia a Gogledd America am fod Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i gynyddu allforion dros gyfnod o dair blynedd, a hefyd am ein bod yn cydweithio â chyrff tebyg i ni yn  Lloegr ac yn yr Alban â chymorth cronfa newydd sydd wedi'i neilltuo ar gyfer cydweithio mewn sioeau masnach.”

 

“Yn y sioeau hyn, byddwn ni'n gweithio gyda chwmnïau prosesu o Gymru i feithrin cysylltiadau rhyngom â mewnforwyr, mân-werthwyr a chyflenwyr gwasanaethau bwyd,” meddai Rhys. “Bydd meithrin ein presenoldeb yn y gwledydd hyn yn her, ond rydyn ni'n hyderus y gall cig o ansawdd uchel o Gymru fod yn broffidiol yn y marchnadoedd hyn.”

 

Ardollau cig coch

 

Bydd presenoldeb yn y ddwy sioe fasnach yn ogystal â digwyddiadau a gweithgareddau eraill yn ystod y flwyddyn nesaf yn cael ei ariannu gan gronfa o £2 filiwn o ardollau cig coch AHDB a glustnodwyd ar gyfer prosiectau cydweithredol ac a reolir gan y tri chorff ardoll cig ym Mhrydain, sef AHDB, HCC a Quality Meat Scotland (QMS). Cafodd yr arian a glustnodwyd ei drefnu fel cytundeb dros dro tra  bo chwilio am ateb hirdymor i’r mater o ardollau’n cael eu casglu yn y lladd-dai yn Lloegr am anifeiliaid a gafodd eu magu yng Nghymru neu’r Alban.