Ymgynghoriad yn cychwyn ynghylch ynni o gyfleuster gwastraff yng Nghwmgwili

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl i gyflwyno sylwadau ynghylch cais gan Clean Power (UK) Limited am drwydded amgylcheddol i gyfleuster i adfer deunyddiau y gellir eu hailgylchu o wastraff masnachol a domestig yng Nghwmgwili, ger Crosshands.

 

Yn awr, bydd y rheoleiddiwr amgylcheddol yn cynnal asesiad manwl o gynigion y cwmni, i ganfod a fydd modd i’r cyfleuster weithredu gan effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar drigolion yr ardal a’r amgylchedd.

 

Fel rhan o’r asesiad, gofynnir i’r gymuned leol a sefydliadau allweddol fel y Bwrdd Iechyd Lleol gyflwyno sylwadau a gwybodaeth berthnasol.

 

 

Dim ond os bydd yn fodlon na fydd y cyfleuster yn niweidio iechyd trigolion yr ardal nac yn niweidio’r amgylchedd y bydd y sefydliad yn caniatáu’r drwydded.

 

Meddai Mary Youell, o Cyfoeth Naturiol Cymru:

 

“Byddwn yn mynd ati i asesu’r cynigion yn fanwl cyn penderfynu a fydd y fenter yn cael bwrw ymlaen, ai peidio.

 

“Mae hwn yn gais am gyfleuster i adfer deunyddiau y gellir eu hailgylchu o wastraff masnachol a domestig. Bydd y gwastraff gweddilliol yn cael ei losgi mewn gwaith pyrolysis i gynhyrchu trydan.  Bydd trydan ychwanegol hefyd yn cael ei gynhyrchu drwy losgi nwy a gynhyrchir o fwyd gwastraff drwy broses dreulio anaerobig.”

 

“Rydym yn croesawu sylwadau gan y gymuned leol, yn cynnwys gwybodaeth a allai fod yn berthnasol i’r cais.

 

“Os gwnawn ni ganiatáu’r drwydded, bydd yn cynnwys amodau llym er mwyn gwarchod pobl a’r amgylchedd, a bydd yn cael ei rheoleiddio’n ofalus gan ein swyddogion drwy gydol yr amser y bydd ar waith.”

 

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar waith tan Ddydd Llun 1 Rhagfyr 2014.

 

Gall pobl weld y cais yn swyddfa Cyfoeth Naturiol Cymru ym Maes Newydd, Llandarsi, Castedd-nedd Port Talbot, SA10 6JQ.  Mae’r Gofrestr Gyhoeddus ar agor Ddydd Llun i  Ddydd Gwener (ac eithrio ar Ŵyl y Banc), 9.30am tan 4.30pm. Cyn ymweld, cynghorir pobl i ffonio 01792 325526 i siarad ag aelod o staff a all gynorthwyo, darparu cyngor technegol ac ateb cwestiynau.

 

Hefyd, gellir gofyn am gopïau electronig o permittingconsultations@naturalresourceswales neu ewch i www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk a chwilio am ‘Cwmgwili’ i gael rhagor o wybodaeth.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net