Y Prif Weinidog yn lansio cynllun pum mlynedd

21/09/2016

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones, wedi amlinellu cynllun pum mlynedd ei lywodraeth trwy addo mwy o swyddi o ansawdd gwell gan gynnwys gwella cysylltiadau led-led Cymru a pharhau gyda chynlluniau buddsoddi ar gyfer dinasoedd Caerdydd, Abertawe a’r Gogledd.

Dywedodd fod Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, Symud Cymru Ymlaen, yn ei gwneud yn glir y bydd y llywodraeth yn canolbwyntio ar wella’r economi a'n gwasanaethau cyhoeddus, gan greu Cymru ddiogel sy'n ffynnu, yn iach ac egnïol, yn rhoi bri ar uchelgais a dysgu, ac yn unedig a chysylltiedig.

 

 

Cadarnhaodd y Prif Weinidog hefyd fod prif addewidion Llywodraeth Cymru yn dal er gwaethaf yr ansicrwydd yn sgil pleidlais Brexit, gan gynnwys yr ymrwymiad i greu o leiaf 100,000 o brentisiaethau i bobl o bob oed a datblygu Metro De Cymru.

 

Dywedodd Carwyn Jones, "Mae fy ngweledigaeth i ar gyfer y llywodraeth yn syml - galluogi pobl i fyw bywydau iach a chyflawn ac i wneud y mwyaf o bob cyfle, gan eu cefnogi pan fo angen cymorth arnyn nhw fwyaf."

 

Yn ôl Carwyn Jones, “Mae pum mlynedd eithriadol bwysig o'n blaen.  Er bod penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd yn creu tipyn o ansicrwydd ac yn cyflwyno tipyn o heriau, mae ein mandad yn glir.  Bydd Llywodraeth Cymru'n canolbwyntio'n ddiflino ar wella’n heconomi a'n gwasanaethau cyhoeddus, sydd gyda'i gilydd yn sylfaen i fywydau beunyddiol ein pobl."

 

“Gyda'n gilydd, gallwn adeiladu Cymru sy'n fwy hyderus, yn fwy cyfartal, yn fwy medrus ac yn fwy cadarn.  Fel gwlad rydym eisoes yn cyflawni mwy na'r disgwyl, ac rydym nawr yn barod i wneud mwy." 

 

Ychwanegodd, “Rydw i am weld Cymru ddiogel sy’n ffynnu, Cymru iach ac egnïol, Cymru uchelgeisiol sy’n dysgu, Cymru unedig a chysylltiedig. Dyma'r Gymru yr ydym yn benderfynol o'i hadeiladu dros y pum mlynedd nesaf.”

 

Ymrwymiadau

 

Ymhlith rhai o ymrwymiadau Llywodraeth Cymru yw ysgogi mewnfuddsodddi a chreu swyddi newydd drwy gynnig mwy o gymorth i fusnesau, gan gynnwys torri treth, sy'n golygu biliau llai i 70,000 o fusnesau a gostwng biliau ardrethi busnes i ddim ar gyfer hanner y cwmnïau cymwys. 

 

Mae’r Llywodraeth hefyd yn addo sicrhau ffyniant i bawb drwy greu o leiaf 100,000 o brentisiaethau o safon uchel i bobl o bob oed a chyflawni Bargen Dinas-ranbarth Caerdydd, gan ddatblygu bargen debyg i Abertawe a Bargen Twf ar gyfer y Gogledd. 

 

Y mae Carwyn Jones yn addo gwella ac adeiladu ysgolion newydd gyda buddsoddiad gwerth £100 miliwn ychwanegol.  

 

Trafnidiaeth

 

O ran trafnidiaeth, mae Carwyn Jones yn addo darparu ffordd liniaru ar gyfer yr M4 yn y De-ddwyrain, ynghyd â gwelliannau i’r A55 yn y Gogledd, yr A40 yn y Gorllewin a chefnffyrdd eraill; creu Metro De Cymru a bwrw ymlaen i ddatblygu Metro Gogledd Cymru; a datblygu masnachfraint rheilffyrdd newydd, dielw o 2018, a darparu rhwydwaith mwy effeithiol o wasanaethau bws, unwaith y bydd y pwerau wedi’u datganoli. 

 

 

Un miliwn o siaradwyr Cymraeg

 

Mae’n addo parhau i fuddsoddi i annog mwy o bobl i siarad a defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau beunyddiol a gweithio tuag at sicrhau un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru