Y Mentrau Iaith yn cynnig swyddi Cymraeg i bobl ifanc

Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn cynnig 29 lleoliad gwaith dros Gymru i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed fel rhan o gynllun swyddi Kickstart.

Mae’r swyddi’n amrywio o waith gweinyddol a marchnata i swyddi blaen tŷ gyda sgiliau’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob swydd. Er yr amrywiaeth swyddi, mae’r rhwydwaith yn siomedig gyda’r niferoedd sydd wedi ymgeisio am y swyddi.


Dywedodd Iwan Hywel, Arweinydd Tîm Mentrau Iaith Cymru; “Mae’r swyddi hyn yn profi i bobl ifanc bod gwerth i'w sgiliau Cymraeg y tu hwnt i waliau’r ysgol. Fel rhan o’n maniffesto i Lywodraeth Cymru yn 2020 ry’n ni’n galw am ‘gyngor gyrfa sy’n cynnwys cyfarwyddyd penodol am y Gymraeg’. Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn cyflogi dros 300 o unigolion ar hyd a lled Cymru drwy wahanol brosiectau a chwmnïau gyda’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob un ohonynt sydd yn profi bod medru’r Gymraeg yn agor drws i leoliadau gwaith. 


“Er bod oddeutu 25,000 o bobl ifanc 16 oed yn gadael yr ysgol gyda rhywfaint o sgiliau iaith Gymraeg y flwyddyn, mae’n siomedig nad ydynt yn teimlo digon hyderus i ymgeisio am swyddi yn yr iaith. Hoffa’r Mentrau Iaith weld hyn yn newid. Felly rydym yn annog unrhyw un sy’n gymwys i ymgeisio am y swyddi hyn, gan adnabod gwerth eu Cymraeg gan fynd amdani heddiw.”


Nid y Mentrau Iaith yn unig sy’n cael trafferthion recriwtio ar gyfer lleoliadau ble mae’r Gymraeg yn angenrheidiol drwy’r cynllun Kickstart.

 

Her anferthol


Dywedodd Ceri Cunnington o Gwmni Bro Ffestiniog a Dolan: “Mae yna her anferthol yn wynebu ein pobl ifanc a’n cymunedau ni, ond rydym yn credu’n gryf bod yr her yma yn creu cyfleon unwaith mewn cenhedlaeth. Dyma gyfle i osod cynsail o gyd-weithio a chefnogi ein pobl ifanc a’n heconomïau lleol i’r dyfodol.”


Yn rhan o’r cynllun Kickstart Llywodraeth y DU, mae’r lleoliadau gwaith yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sy’n derbyn credyd cynhwysol er mwyn dychwelyd i'r byd gwaith.


Dywed llefarydd ar ran Adran Gwaith a Phensiynau Llywodraeth Prydain; “Ry’n ni’n cydnabod bod nifer o bobl ifanc wedi dioddef yn dilyn y pandemig a heb allu cadw swydd. Pwrpas swyddi Cynllun Kickstart yw gwella cyflogadwyedd a'r siawns o gyflogaeth barhaus i'r rheini sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir yn y grŵp oedran 16-24 oed.”


Mae modd darganfod rhestr o’r cyfleoedd sydd gan rwydwaith y Mentrau Iaith ar y wefan . Gall unigolyn sy’n gymwys i ymgeisio ddangos diddordeb trwy eu Canolfan Byd Gwaith.