Y Gymdeithas Bel-droed yn arwyddo datganiad i nodi ymrwymiad i iechyd meddwl

27/07/2020

Categori: Addysg, Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi ymuno gyda theulu pêl-droed led-led Prydain i arwyddo datganiad ar y cyd sydd yn ymrwymo i wneud iechyd meddwl yn flaenoriaeth ar bob lefel o’r gêm, fel rhan o waddol hirdymor ymgyrch ‘Heads Up’.

Drwy’r Datganiad ‘Pêl-droed er Lles Iechyd Meddwl’, bydd cyrff llywodraethu, cynghreiriau a sefydliadau ledled y DU yn cydnabod bod iechyd meddwl yr un mor bwysig ag iechyd corfforol, a bydd yn meithrin ‘ymagwedd tîm’ at y mater pwysig hwn. Bydd teulu pêl-droed y DU yn adeiladu ar y gwaith pwysig mae clybiau a sefydliadau eisoes yn ei wneud, gan weithio gyda’n gilydd i gyflwyno’r ymdrechion hyn ar draws y system bêl-droed, rhannu arfer gorau, a chefnogi’r datblygiad o ‘glybiau er lles iechyd meddwl’ ar bob lefel o’r gêm.

Gellir gwylio a lawr lwytho fideo yn nodi arwyddo’r Datganiad ‘Pêl-droed er Lles Iechyd Meddwl’ yma. Gellir lawr lwytho’r Datganiad Pêl-droed er Lles Iechyd Meddwl’ yma.

 

Yn dilyn tymor digynsail i bêl-droed, mae materion iechyd meddwl yn fwy perthnasol nag erioed. Drwy’r Datganiad a drefnwyd gan y Sefydliad Brenhinol, mae byd pêl-droed y DU wedi ymrwymo i gydweithio er mwyn parhau i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac i ymgorffori amgylchedd lle:

 

  • caiff chwaraewyr a staff eu hannog i edrych ar ôl eu hiechyd meddwl yn yr un ffordd ag y maent eu hiechyd corfforol;
  • mae pawb yn teimlo eu bod yn gallu adnabod yr arwyddion eu bod nhw, neu aelod o’r tîm neu gydweithiwr, yn cael trafferthion ac yn gwybod o ble i gael cefnogaeth;
  • mae siarad am iechyd meddwl yn cael ei weld fel arwydd o gryfder yn hytrach nag yn wendid.

 

Mae’r Datganiad hanesyddol wedi’i lofnodi gan uwch swyddogion o bob rhan o’r byd pêl-droed. 

 

Dywedodd Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru: “Yn CBDC, ry’n ni’n llwyr ymroddedig i ddefnyddio grym unigryw ein gêm i uno gyda sefydliadau pêl-droed ledled y DU i gefnogi’r fenter angenrheidiol a phwysig hon, yn enwedig yn ystod y cyfnod heriol sydd ohoni. Ry’n ni’n edrych ymlaen at weithredu ar y camau positif sydd eu hangen er mwyn sicrhau fod iechyd meddwl pob aelod o’r teulu pêl-droed yn flaenoriaeth.”

 

Gweithio ar y cyd

 

Bydd y Datganiad yn golygu llunio grŵp gweithredu ar iechyd meddwl ar draws gwledydd Prydain y tymor nesaf, gan weithio tuag at gynllun ar y cyd am y tro cyntaf erioed i sicrhau bod iechyd meddwl chwaraewyr, staff, rheolwyr, hyfforddwyr a swyddogion yn cael ei flaenoriaethu ar draws y gêm. Gyda’n gilydd, bydd y grŵp yn rhannu ymarfer da ac yn gwthio cynnydd tuag at yr addunedau yn y datganiad, sydd yn cynnwys cyflwyno hyfforddiant ac addysg iechyd meddwl i bob clwb; gweithredu strategaethau iechyd meddwl a gwneud iechyd meddwl yn rhan annatod o bolisïau ac arferion.

 

Bydd y datganiad hwn yn parhau i adeiladu ar y gwaith mae CBDC ac Ymddiriedolaeth CBDC yn gwneud i hyrwyddo iechyd meddwl drwy raglen ‘Ry’ Ni’n Gwisgo’r Un Crys’. Gellir darganfod rhagor am y rhaglen yma.
Hefyd yn croesawu’r Datganiad mae partneriaid elusennol Heads Up, sef Mind, CALM a Sporting Chance, a fydd yn gweithio gyda ni dros y tymor nesaf i weithredu’r Datganiad.

 

Dywedodd Cadeirydd ymgyrch Heads Up, Godric Smith: “Y tymor hwn, ry’n ni wedi gweld arweiniad gwych ym mhob agwedd bêl-droed ar faterion iechyd meddwl ac mae’r datganiad heddiw yn cadarnhau’r newydd enfawr mewn diwylliant sydd ar droed yn y gêm. Mae’r datganiad yn un cyntaf o’i math ac felly’n foment bwysig i chwaraeon ac i gymdeithas yn ehangach. Daw hyn mewn cyfnod ble mae blaenoriaethu ein hiechyd meddwl a chefnogi ein gilydd wedi bod yn bwysicach nac erioed.”