Y galw am gyfraniadau gan yr Apêl Teganau Nadolig bron yn dyblu

12/12/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae mwy o deuluoedd nag erioed o'r blaen wedi gofyn am gymorth gan Apêl Teganau Nadolig Cyngor Sir Caerfyrddin.

Gwelwyd cynnydd o 40% yn y teuluoedd sydd wedi gofyn am gymorth o gymharu â blynyddoedd blaenorol ac er bod mwy o deganau nag erioed o'r blaen wedi cael eu rhoi i'r apêl, mae cydgysylltwyr yn cael trafferth dal i fyny â'r galw.

 

Bellach mae'r dyddiad cau ar gyfer rhoddion wedi cael ei ymestyn yn y gobaith y bydd mwy o bobl hael yn rhoi anrhegion.

 

Yn benodol, mae angen anrhegion ar gyfer bechgyn a merched hŷn. Gofynnir i unrhyw un sy'n dymuno rhoi anrhegion beidio â'u lapio i hwyluso'r broses o'u didoli.

 

Mae'r holl deuluoedd a fydd yn derbyn cymorth wedi cael eu henwebu gan weithiwr cymdeithasol, ymwelydd iechyd teulu neu ysgol ac mae proses gaeth mewn lle er mwyn sicrhau y rhoddir cymorth i'r rhai sydd fwyaf mewn angen.

 

Bellach mae Apêl Teganau'r Cyngor yn cael ei chynnal am y tro, ac fe'i sefydlwyd er mwyn atal teuluoedd rhag mynd i dlodi neu droi at fenthycwyr arian didrwydded dros gyfnod y Nadolig.

 

Yn ogystal, mae'r Apêl yn helpu i sicrhau bod Santa wedi ymweld â phob plentyn erbyn bore Nadolig.

 

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Mae'n wirioneddol drist ein bod ni wedi gweld cynnydd mor enfawr yn nifer y teuluoedd sydd wedi gofyn am gymorth neu sydd wedi cael eu nodi fel rhai sydd angen cymorth.

 

“Er ein bod yn ddiolchgar dros ben am yr holl anrhegion sydd wedi cael eu rhoi eleni, yn anffodus nid oes gennym ddigon i fodloni'r galw ac rydym yn apelio ar bobl leol i fod yn hael ac i helpu teuluoedd sy'n llai ffodus.

 

Casglu anrhegion

 

“Rydym yn casglu anrhegion o hyd ac yn benodol, rydym yn gofyn am anrhegion sy'n addas ar gyfer plant hŷn. Rydym wir yn ddiolchgar am yr holl gyfraniadau."

 

I roi anrheg, ewch i unrhyw un o'r lleoliadau isod neu ffoniwch Nia Thomas, Cydgysylltydd yr Apêl: 07814716380 i drefnu casgliad.