Y cyhoedd o blaid cwmnïau mawr yn noddi'r parciau cenedlaethol

09/05/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae cyhoedd ym Mhrydain o blaid yr angen i gwmnïau mawr gefnogi parciau cenedlaethol er mwyn diogelu cynaliadwyedd yn y dyfodol.

Mae bron i hanner y bobl a gymerodd ran mewn arolwg am ddyfodol Parciau Cenedlaethol y DU yn poeni y byddant yn dirywio os bydd llai o gyllid ar gael yn ystod y blynyddoedd nesaf. Dywed 85% y byddai eu barn am gwmni mawr yn gwella petai’r cwmni hwnnw’n rhoi cymorth I’r Parciau, yn ôl arolwg gan Bartneriaethau’r Parciau Cenedlaethol.

 

Ffurfiwyd Partneriaethau’r Parciau Cenedlaethol, a lansiwyd heddiw, i alluogi busnesau i gysylltu’n rhwydd â phob un o'r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU er mwyn gwella ansawdd a’r defnydd a wneir o'r Parciau nawr ac ar gyfer y dyfodol. Yn arwain y Bartneriaeth mae Bwrdd Cyfarwyddwyr sy’n cynnwys uwch weithredwyr sy’n gwirfoddoli o'r sector preifat ac arweinwyr masnachol allweddol o Barciau’r DU. 

 

Yn ôl Steve Curl, Cadeirydd y Bwrdd a llefarydd ar ran Partneriaeth y Parciau Cenedlaethol, “Mae’r Llywodraeth a’r cyhoedd yn darparu cymorth pwysig i'r Parciau Cenedlaethol, ond mae angen ymrwymiadau ychwanegol arnom i sicrhau eu bod yn cael eu cynnal a’u gwella ar gyfer y dyfodol. Gall gweithio mewn partneriaeth â busnesau cyfrifol - heb fasnacheiddio - ddarparu'r cymorth sydd ei angen i sicrhau bod y nifer fawr o ymwelwyr sy’n ymweld â’r Parciau o Brydain a thramor, yn ogystal â chymunedau lleol ac amgylchedd y Parciau yn gallu manteisio ar y buddiannau ddaw o’r Parciau.”

 

Yn yr arolwg o 2,000 o bobl ledled y DU, roedd 67% yn cytuno’n gryf bod angen i blant fod yn actif yn yr awyr agored ac ym myd natur a bod yn blant go iawn unwaith eto, ac roedd 68% yn cytuno’n gryf y dylai fod gan bawb yr hawl sylfaenol i fwynhau natur mewn mannau glas, awyr iach a mannau fel y Parciau Cenedlaethol.

 

Manteision busnes sylweddol

 

Ychwanegodd Steve Curl, “Ar adeg pan mae plant yn cael eu hannog fwyfwy i chwarae yn yr awyr agored a ninnau i gyd yn cydnabod pwysigrwydd bod yn actif, gall cwmnïau ei gwneud yn haws i'w gweithwyr a holl aelodau'r cyhoedd gymryd rhan drwy gynlluniau iechyd a lles, cadwraeth a chynlluniau eraill. Rydyn ni’n credu y bydd hyn hefyd yn arwain at fanteision busnes sylweddol i gwmnïau sy’n bartneriaid â ni - felly mae pawb yn elwa.”

 

Mae’r cynlluniau presennol ar gyfer y prif bartneriaethau’n cynnwys ‘Partner Parciau Actif’ i hyrwyddo gweithgareddau iechyd a lles ar y cyd â’r Parciau Cenedlaethol. 

 

Cynhaliwyd yr arolwg hwn o 2,000 o bobl ledled y DU ym mis Ebrill.

 

Ydych chi'n cytuno y dylai'r parciau cenedlaethol dderbyn cefnogaeth gan gwmniau mawr? Beth petai Hafod Eryri yn cael ei noddi gan gwmni? Ydych chi'n cytuno gyda hynny? 

 

Ydych chi'n cytuno y dylai cwmniau noddi parciau cenedlaethol?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)