Urdd Gobaith Cymru yn werth £25.5 miliwn i economi Cymru yn 2017-18

15/11/2018

Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe amcangyfrifiwyd mai £25.5m oedd effaith economaidd Urdd Gobaith Cymru ar Gymru yn 2017-18, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd mewn digwyddiad yn y Senedd heddiw.

Prif ganfyddiadau’r adroddiad: o Cynhyrchodd Eisteddfodau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yr Urdd 2018 werth economaidd o £11.5m yng Nghymru gyda £5.5m o’r cyfanswm hwnnw yn ardal leol yr Eisteddfod ei hun (Brycheiniog a Maesyfed yn 2018)).

  • Cynhyrchodd gweithgareddau chwaraeon yr Urdd £2.6m o werth economaidd yng Nghymru.
  • Cynhyrchodd gwersylloedd yr Urdd gyfanswm o £6.9m o werth economaidd yng Nghymru - Llangrannog £3.1m; Glan-llyn £2.0m; Caerdydd £1.8m - drwy wariant ar nwyddau, gwasanaethau a staff yn ogystal â gwariant lleol gan ymwelwyr i’r canolfannau.
  • Mae’r Urdd yn cynllunio buddsoddiad cyfalafol o tua £4m yng ngwersylloedd yr Urdd gan ragweld y bydd 85% o’r gwariant hwn (£3.4m) yng Nghymru. Bu effaith uniongyrchol o £8.6m drwy wariant ar nwyddau, gwasanaethau a staff yng Nghymru.

Dywedodd Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd: “Rai misoedd yn ôl, comisiynwyd cwmni ymchwil Arad i asesu gwerth economaidd yr Urdd i Gymru. Mae’n deg dweud ein bod yn falch iawn o’r ffigurau. Gyda mwy na 300 o staff, yr Urdd yw'r cyflogwr trydydd sector cyfrwng Cymraeg mwyaf yng Nghymru ac ers dod yn Brif Weithredwr yr Urdd, mae safon ac ymrwymiad ein gweithlu a'n gwirfoddolwyr wedi creu argraff fawr arnaf.

 

“Amcan yr Urdd yw darparu profiadau a gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg i blant a phobl ifanc yng Nghymru, ond mae'r adroddiad hwn yn dangos ein bod yn rhagori ar ein hamcanion. Rwy’n credu’n wirioneddol yn ein gallu i greu swyddi a chyfoeth i economi Cymru. Yn Llangrannog a'r Bala, rydym wedi dod yn rhan bwysig o'r economi leol a'n huchelgais yw cael effaith gadarnhaol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.”

 

 

Daw ffigyrau’r adroddiad yma fis yn unig ers cyhoeddi buddsoddiad o £5.5m yng ngwersylloedd yr Urdd Llangrannog a Glan-llyn, gyda grant o £2.75m yn dod gan Lywodraeth Cymru.

 

Saif y ddau wersyll mewn ardaloedd gwledig yn ngorllewin Ceredigion a Meirionnydd a gwelir yn glir yn yr adroddiad effaith gadarnhaol y gwersylloedd ar economi’r ardaloedd hynny.

 

Ychwanegodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan AC: “Mae'r Urdd wedi gwneud cyfraniad diwylliannol, ieithyddol ac addysgiadol sylweddol i Gymru ers tro. Rwy'n siŵr bod llawer ohonom yn dal atgofion da o wersylloedd haf, yng Nglan-llyn a Llangrannog ac o gystadlu yn, neu ymweld ag Eisteddfod yr Urdd. Mae'n braf iawn dysgu bod yr Urdd hefyd yn gwneud cyfraniad economaidd sylweddol i Gymru.

 

Hybu’r economi 

 

 

“Rwyf yn arbennig o falch bod Llangrannog a Glan-llyn yn hybu'r economi a darparu swyddi mewn ardaloedd gwledig sy'n siarad Cymraeg yn bennaf. Mae’r swyddi yn helpu pobl leol i aros yn yr ardaloedd hyn sydd yn caniatáu i'r iaith barhau i ffynnu. Rwyf wrth fy modd hefyd y bydd cefnogaeth Llywodraeth Cymru i Langrannog a Glan-llyn trwy Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif yn rhoi hwb pellach i'w heconomïau lleol.”

 

Rhagwelir yr bydd cynnydd pellach yng ngwerth yr Urdd i economi Cymru yn y dyfodol - £27.8M yn 2018-19, gydag amcangyfrif o £31 miliwn yn 2019-20.

 

Meddai Elin Jones yr Aelod Cynulliad dros Geredigion: “Rwy’n ymwybodol iawn o rôl yr Urdd ac effaith gadarnhaol y mudiad yn fy etholaeth fy hun yng Ngheredigion. Mae Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn un o gyflogwyr mwya’r Sir ac rwy’n gyson yn gweld effaith gadarnhaol y gwersyll gyda’r nifer sy’n cael eu cyflogi yno, y ffaith fod y gwersyll yn un o brif atyniadau’r ardal a’r defnydd o gontractwyr a chyflenwyr lleol. Mae'r Urdd i'w ganmol yn fawr am ei gynlluniau blaengar parhaus ac rwy’n falch iawn o weld cynnwys yr adroddiad yma.”