URC yn cyhoeddi ei bolisi iaith Gymraeg a'i wefan ddwyieithog

22/09/2014

Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Mae Undeb Rygbi Cymru (URC) wedi mabwysiadu Polisi Iaith Gymraeg swyddogol a fydd yn helpu i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio ym maes rygbi - ar y cae ac oddi arno.

 

Bydd y polisi'n sicrhau bod yr iaith yn cael ei hystyried ar draws pob agwedd ar fusnes a rygbi a lle bynnag y caiff y gamp ei chwarae gan dimau URC.

 

Darllenwch y polisi cyfan

 

I gyd-daro â'r ffaith ei fod yn mabwysiadu'r polisi, mae URC wedi cyhoeddi gwefan ddwyieithog newydd a fydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd â newyddion am rygbi yng Nghymru.

 

Gellir gweld ochr Gymraeg y wefan drwy glicio ar y botwm opsiwn Cymraeg (CYM) ar hafan y wefan bresennol.

 

Mae'r polisi newydd wedi'i gyhoeddi hefyd ar wefan URC, ac mae copïau caled o'r ddogfen yn cael eu hanfon at bob aelod o staff a phob rhanddeiliad.

 

Mae Bwrdd URC wedi cymeradwyo'r polisi, a chafodd ei lunio ar ôl ymgynghori â Chomisiynydd y Gymraeg a roddodd arweiniad ynghylch ei gynnwys.

 

Mae'r polisi'n cynnwys protocolau ar gyfer defnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar gylch gwaith y corff llywodraethu, sy'n cynnwys Stadiwm y Mileniwm.

 

Mae'r polisi'n ymdrin â meysydd megis y wefan, cyhoeddiadau, cyfryngau cymdeithasol, protocolau ar gyfer ateb y ffôn a siarad yn gyhoeddus.

 

Bydd staff URC yn monitro'r modd y bydd y polisi'n datblygu a'r modd y caiff ei ddefnyddio, a bydd y polisi'n esblygu er mwyn adlewyrchu twf rygbi yn y dyfodol.

 

Bydd URC hefyd yn parhau i drafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg er mwyn cael cyngor ynghylch gweithredu'r polisi.

 

Gwefan Newydd Cymraeg Undeb Rygbi Cymru

 

Meddai Prif Weithredwr Grwp URC, Roger Lewis: "Rydw i wrth fy modd bod Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi polisi swyddogol sy'n adlewyrchu ein dyletswydd gofal tuag at y defnydd a wneir o'r Gymraeg ar draws camp genedlaethol Cymru.

 

"Rydym yn cynrychioli camp genedlaethol Cymru, ac mae'n iawn ac yn deg ein bod yn hyrwyddo ac yn hwyluso'r defnydd a wneir o'r Gymraeg yn URC a thrwy'r bobl rydym yn ymwneud â nhw.

 

"Rydym eisoes yn gwneud llawer iawn o waith drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae'r ddogfen bolisi hon yn adlewyrchiad cywir o'n hymrwymiad i'r iaith."

 

Meddai Cadeirydd URC, David Pickering: "Mae'r Gymraeg yn iaith fyw ac mae URC yn falch o gydnabod pwysigrwydd yr iaith drwy fabwysiadu'r polisi newydd hwn.

 

"Rwy'n gobeithio y bydd y cam hwn yn dangos y ffordd i sefydliadau eraill sydd am ddilyn ein hesiampl a chyhoeddi eu cefnogaeth i'r Gymraeg yn y modd hwn.

 

"Rydym yn gwybod mor galed y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i hybu'r defnydd a wneir o'r Gymraeg, ac rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu sicrhau bod ein polisïau ni'n cyd-fynd â'r strategaeth honno.

 

"Wrth gwrs, bydd llawer o bobl yn dal i ymwneud â ni drwy gyfrwng y Saesneg, ond mae'n rhaid i ni adlewyrchu anghenion siaradwyr Cymraeg sydd am ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar eu bywyd pob dydd.

 

"Rydym hefyd yn hynod o ddiolchgar i S4C am yr help yr ydym yn ei gael gan y sianel wrth i ni geisio gwireddu ein dyheadau o safbwynt cynnwys y wefan."

 

Mae URC ac S4C wedi ffurfio partneriaeth sy'n golygu bod yr Undeb yn caniatáu i'r darlledwr gael deunydd fideo Cymraeg sydd yna'n gallu cael ei ddefnyddio gan y ddau sefydliad.

 

Mae hynny'n galluogi URC i sicrhau llif o ddeunydd Cymraeg ar draws ei gynnyrch ar y we.

 

Mae URC eisoes yn gwneud defnydd helaeth o'r Gymraeg trwy, er enghraifft, ei gyhoeddiadau, ei gyrsiau hyfforddi, ei gyrsiau i swyddogion gemau, ei gyrsiau hyfforddi sgiliau, ei ymwneud â'r cyfryngau a'i arwyddion.

 

Mae URC yn cynnig cyfleusterau ar gyfer cynnal cyfweliadau â'r cyfryngau drwy gyfrwng y Gymraeg ledled y byd, lle bynnag y mae timau Cymru yn chwarae.

 

Am fwy o fanylion ewch i wefan Undeb Rygbi CymruOs oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net