Twf addysg Gymraeg: her i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

24/07/2017

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi ysgrifennu llythyr at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gofyn am eglurhad am sut y maent yn gwneud ei waith o ran sicrhau bod ei haelodau yn darparu’n ddigonol at anghenion addysg Gymraeg a thargedau’r Llywodraeth am dwf. 

Mae’r mudiad wedi ysgrifennu llythyr agored atynt mewn perthynas â cheisiadau Awdurdodau Lleol am gyllid cyfalaf Band B rhaglen Ysgolion 21 Ganrif yn sgîl cyhoeddiad polisi diweddar Llywodraeth Cymru o’r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050.

 

Mae Rhieni Dros Addysg Gymraeg hefyd wedi ysgrifennu at bob Awdurdod Lleol yn gofyn iddynt fanylu beth fydd eu blaenoriaethau ar gyfer y cyfnod ariannu nesaf.

 

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd RhAG: “Mae RhAG eisoes wedi mynegi pryder am ddiffyg prosiectau o fewn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif sy’n ymwneud ag addysg Gymraeg. Cofier bod nifer o siroedd wedi gwario bron dim ar ysgolion cyfrwng Cymraeg ers sefydlu’r rhaglen yn 2011. Nid yw’n bosibl derbyn sefyllfa lle y bydd siroedd yn osgoi buddsoddi yn ystod y cyfnod ariannu nesaf."

 

“Mae cyrraedd nod uchelgeisiol y Llywodraeth yn gwbl ddibynnol ar gynyddu’r niferoedd sy’n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae ehangu seilwaith yr ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elfen anhepgorol o’r siwrnai at y miliwn. Mae’n anorfod bod angen cyllid ychwanegol sylweddol i ehangu addysg Gymraeg, ond mae’n destun siom nad oes unrhyw gyllid newydd wedi’i glustnodi i’r rhaglen gyfalaf, nac yn benodol i gefnogi tyfu’r sector cyfrwng Cymraeg.  Os mai bwriad y Llywodraeth yw cyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050, yna rhaid gofyn o ddifrif; sut mae cyflawni hynny heb yr adnoddau angenrheidiol?

 

Arweiniad cadarn

 

Ychwanegodd Lynne Davies. “Gofynnwn i GLlLC osod yr agenda trwy gynnig arweiniad cadarn yn ystod y cyfnod hwn. Awgrymwn fod rôl i’r Gymdeithas weithredu fel brocer yn y broses er mwyn hwyluso cytundeb ariannol rhwng y Llywodraeth a’r Awdurdodau Lleol.  Mae angen eglurder o ran blaenoriaethau’r cyfnod ariannu nesaf er mwyn dod â llywodraeth ganol a lleol yn nes at ei gilydd trwy’r rhaglen gyfalaf.Ystyriwn fod cyfraniad allweddol gan y Gymdeithas i’w wneud yn y broses honno.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru