Treialu technoleg sy'n helpu'r rhai sy’n byw gyda Dementia

20/11/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ffordd newydd o ddefnyddio technoleg i helpu'r rhai sy'n byw gyda dementia yn cael ei threialu am y tro cyntaf yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, ger Caernarfon.

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn edrych sut all y dechnoleg 'Wandersafe' helpu nid yn unig y rhai hynny sy’n byw gyda dementia, ond eu gofalwyr hefyd. Dyma’r tro cyntaf i’r system gael ei ddefnyddio mewn busnes o’r fath yng Ngwynedd.

 

Bydd y dyfeisiau hyn yn rhoi rhyddid i'r person sy'n byw gyda dementia gerdded o gwmpas y ganolfan arddio yn annibynnol a rhoi tawelwch meddwl i'w gofalwr eu bod yn ddiogel. Bydd y sawl sy'n byw gyda dementia yn cael lanyard â synhwyrydd ynghlwm, a chaiff eu gofalwr alwr (‘pager’). Os yw'r person sy'n byw gyda dementia yn cerdded tuag at brif ddrws y ganolfan arddio, bydd y galwr yn canu, gan hysbysu'r gofalwr. 

 

Meddai Aled Evans o Age Cymru Gwynedd a Môn " Gall person â dementia golli eu hannibyniaeth yn raddol a dod yn fwy dibynnol ar ofal a chefnogaeth eraill o'u cwmpas. Gall hyn fod yn anodd a gofidus i bawb sy'n gysylltiedig. Gall y defnydd o dechnoleg fel 'Wandersafe' roi ei urddas, hyder a hunan-barch yn ôl i’r unigolyn."

 

Bydd Arloesi Wledig Gwynedd yn lansio'r dechnoleg yng Nghanolfan Arddio Fron Goch ar ddydd Mawrth 27ain Tachwedd am 4pm. Bydd cyfle i roi cynnig ar y ddyfais a chyfle i glywed gan adran Teleofal Cyngor Gwynedd a Dementia Go. Bydd y profiad Dementia VR hefyd yn cael ei arddangos, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddeall sut beth yw byw gyda dementia.

 

Mae'r dechnoleg 'Wandersafe' yn rhad ac am ddim i'w defnyddio yn Fron Goch a bydd ar gael ar y ddesg Gwasanaethau Cwsmeriaid. Meddai Rheolwr Gyfarwyddwr Fron Goch, Justin Williams "Rydym yn falch iawn o weithio gydag Arloesi Gwynedd Wledig ar y prosiect hwn. Roeddem eisiau ychwanegu gwerth ychwanegol i’r hyn sy'n digwydd yn ardal Gwyrfai i greu cymuned dementia cyfeillgar. Mae'n bwysig iawn i ni fod ein cwsmeriaid yn teimlo'n ddiogel yn ystod eu hymweliad yma."

 

Monitro’r defnydd 

 

Bydd Arloesi Gwynedd Wledig yn monitro'r defnydd o'r dechnoleg am flwyddyn yn Fron Goch. Os yw’r peilot yn llwyddiannus, byddant yn rhannu'r hyn y maent wedi'i ddysgu gyda busnesau eraill o gwmpas Gwynedd i'w hannog i fuddsoddi yn y dechnoleg. Gallai hyn arwain at lawer o fusnesau o amgylch Gwynedd yn cefnogi rhai o'u cwsmeriaid mwyaf bregus.

 

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn un o raglenni LEADER  Menter Môn sy'n ceisio atebion arloesol i’r heriau sy'n wynebu economi Gwynedd drwy beilota mentrau newydd.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.