Treialu ffordd newydd o blannu coed

04/09/2017

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn arbrofi gyda pheiriant arbennig a dyfeisgar ar gyfer plannu coed ar dir Llywodraeth Cymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi plannu tua 75,000 o goed ar 65 acer o dir yng Nghoedwigoedd Clocaenog a Thywi. Yn fras, mae hyn yn bron i 50 o gaeau pel-droed.

 

Bydd y gwaith yn cyfrannu at raglen gyffredinol o blannu pedair miliwn o goed, a fydd yn cynnwys 35 o rywogaethau llydanddail a chonwydd, ar 4,400 acer o dir ledled Cymru eleni.

 

Mae contractwyr CNC, Dulnain Plant, yn defnyddio peiriant plannu pwrpasol sy’n paratoi’r tir ac yn plannu’r glasbrennau yr un pryd.

 

Mae’r rhaglen ailstocio bwysig hon yn rhan o ymateb CNC i daclo clefyd sy’n effeithio ar goed llarwydd, PRamorum.

 

Cost-effeithiol

 

Meddai Neil Muir, Rheolwr Gweithrediadau Coedwigaeth CNC: “Mae plannu â pheiriant yn effeithlon ac yn gost-effeithiol – gallwn blannu oddeutu 1000 i 1,500 o goed bob diwrnod, yn dibynnu ar y dirwedd.

 

“Byddwn yn monitro’r gwaith yma’n ofalus i weld a oes modd defnyddio’r un dull ar safleoedd eraill.

 

“Fe fyddwn yn parhau i fod yn ddibynnol iawn ar blannu â llaw, ond efallai y bydd y dull hwn yn caniatáu inni ymestyn y tymor plannu.”

Ar gyfer y cynllun ailblannu hwn, cafodd conwydd eu danfon o blanhigfa’r Comisiwn Coedwigaeth yn Delamere, Swydd Gaer.

 

Mae CNC yn rheoli 126,000 hectar o goetiroedd yng Nghymru sy’n cynnwys conwydd yn bennaf, ac yn darparu oddeutu 770,000 tunnell o bren ar gyfer y diwydiant bob blwyddyn.

 

Ac mae yna fanteision ehangach hefyd. Gall coed helpu i leihau effeithiau newid hinsawdd trwy sugno carbon deuocsid o’r atmosffer.

 

Mae’r coedwigoedd a reolir gan CNC wedi eu hardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd, sy’n golygu eu bod yn cael eu rheoli mewn ffordd sy’n bodloni’r safonau amgylcheddol a chymdeithasol uchaf.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru