Trefdraeth yn Sir Benfro ar fin elwa ar ganolfan a llyfrgell gymunedol newydd

23/11/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Trefdraeth yng Ngogledd Sir Benfro ar fin elwa ar ganolfan a llyfrgell newydd dan yr un to, a’r rheini’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, wedi i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gymeradwyo trosglwyddo adeilad ei hen ganolfan wybodaeth fel ased cymunedol.

Mae Cyngor Tref Trefdraeth yn mynd i gymryd safle Stryd Hir, Trefdraeth ar ôl cytuno ar les 30 mlynedd am rent o £1 y flwyddyn. Mae Cyngor y Dref wedi llwyddo hefyd yn ei gais am Grant Gwella Sir Benfro gan Gyngor Sir Benfro i helpu i sefydlu’r cyfleusterau newydd.

 

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod y Parc, Gwyneth Hayward: “Mae’r Awdurdod yn falch o fod wedi gallu dod i gytundeb i drosglwyddo’r adeilad i’r gymuned leol.

 

“Mae cyngor y dref, grŵp y llyfrgell a staff Awdurdod y Parc wedi cyfrannu llawer o waith caled i sicrhau bod y broses yn cael ei chwblhau mor rhwydd â phosib, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd llawer o’r trigolion ac ymwelwyr yn elwa ar yr ased cymunedol hwn am flynyddoedd lawer i ddod.”

 

Mae’r gwaith adeiladu’n mynd rhagddo, ac mae’r llyfrgell i fod i symud i’w chartref newydd ddechrau mis Rhagfyr. Y cam nesaf fydd trefnu tîm o wirfoddolwyr i redeg yr adeilad.

 

Gwahoddir pawb sy’n dymuno gwirfoddoli gyda’r ganolfan ymwelwyr neu’r llyfrgell i ddod am goffi a chacen yn Cnapan, Stryd y Dwyrain, Trefdraeth am 11 o’r gloch fore Mawrth, 11 Rhagfyr.

 

Manteisio i’r eithaf

 

Ychwanegodd Cadeirydd Cyngor Tref Trefdraeth, y Cyng. John Griffiths: “Drwy lwyddo i gwblhau les 30 mlynedd ar yr adeilad am rent rhad iawn, mae ein tref yn cael cyfle i greu cyfleuster i’w fwynhau gan y trigolion ac ymwelwyr. Ein cyfrifoldeb ni nawr yw manteisio i’r eithaf ar y cyfle hwn."

 

Dywedodd Jean Coyne, Cadeirydd Grŵp Llyfrgell Cymunedol Trefdraeth, “Mae’n bleser o’r mwyaf i ni gael cyfle i symud o’n safle presennol ar Stryd y Bont i’r ganolfan ymwelwyr newydd, sef i adeilad a fydd rhoi pob cyfle i ni wireddu ein nod o wasanaethu’r gymuned.”