Tîm Gofal Lliniarol Pediatrig Ymddiriedolaeth Hywel Dda yn elwa o roddion ariannol

21/12/2018

Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Tîm Gofal Lliniarol Pediatrig Ymddiriedolaeth Hywel Dda wedi gallu prynu nifer o adnoddau yn ddiweddar i gefnogi'r gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y cymunedau, diolch i roddion ariannol diweddar.

Mae’r Tîm Gofal Lliniarol Pediatrig yn cefnogi ac yn gofalu am blant a'u teuluoedd yn ein cymunedau lleol, a hynny o gyfnod y diagnosis hyd at adeg y farwolaeth a'r brofedigaeth.

 

Mae Arbenigwr Chwarae y tîm yn defnyddio ei harbenigedd i helpu plant, pobl ifanc, a'u teuluoedd i ymdopi â salwch a thriniaeth trwy ddefnyddio ystod o ymyraethau therapiwtig sy'n seiliedig ar chwarae. Gyda chymorth cronfeydd elusennol, mae'r tîm, yn ddiweddar, wedi prynu Cardiau Hwyliau, Bwrdd Ysgrifennu Synhwyraidd, Gweithgareddau Celf sy'n ymwneud ag Ymwybyddiaeth Ofalgar, Fiddle Fidget and Think Jar, ac iPad yr oedd angen mawr amdano.

 

Adnoddau ychwanegol

 

Dywedodd Dawn Thomas, Arbenigwr Chwarae Gofal Lliniarol Pediatrig: "Diolch i'n cronfeydd elusennol, mae gennyf ystod o adnoddau ychwanegol 'nawr i gefnogi plant a phobl ifanc. Mae'r iPad yn cael ei ddefnyddio'n ddyddiol yn ystod sesiynau therapiwtig, ac mae hyn wedi fy ngalluogi i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu manteisio ar yr apiau diweddaraf sy'n cefnogi technegau ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar. Mae'r iPad yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o baratoi plant a phobl ifanc ar gyfer triniaethau poenus ac anodd, ynghyd â thynnu eu meddwl oddi arnynt. Rwyf hefyd yn ei ddefnyddio fel offeryn addysgol i baratoi plant a phobl ifanc ar gyfer llawdriniaethau, er enghraifft gosod tiwb bwydo. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella ansawdd bywyd y plant a'r bobl ifanc yr ydym yn eu cefnogi, a hoffwn ddiolch i bawb am eu haelioni."

 

Mae'r Ymddiriedolaeth yn ddiolchgar am bob rhodd a gawn, ni waeth pa mor fach neu fawr ydyw. Mae pob rhodd yn helpu Elusennau Iechyd Hywel Dda i gefnogi a gwella gofal iechyd lleol mewn nifer o ffyrdd gwahanol.