Theatrau Sir Gâr yn datgelu llu o sioeau ar-lein

24/09/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Theatrau Sir Gâr wedi datgelu rhaglen rithwir o sioeau a digwyddiadau yn ystod y gaeaf i ddiddanu pobl gartref.

Bydd cerddoriaeth fyw, dramâu, dramâu sain, theatr plant a hyd yn oed arddangosfa gelf ar gael i'w gweld ar draws sawl platfform ar-lein, yn ogystal ag all-lein i'r rhai sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd.

 

Mae Theatrau Sir Gâr yn dal i fod ar gau mewn ymateb i'r pandemig coronafeirws a chanllawiau'r Llywodraeth.
Bydd y gyfres Yn Fyw yn y Ffwrnes yn dod â'r hwyl yn ôl i'ch nosweithiau Sadwrn ym mis Hydref gyda tri band byw yn barod i berfformio ar draws penwythnosau olynol, gan ddechrau ddydd Sadwrn 10 Hydref. 
Mae band canu'r enaid o Lanelli, Gimme Some Lovin; band roc a rôl, The Wurlitzers a band llawn addewid o orllewin Cymru, Los Blancos, yn rhan o'r rhaglen gyffrous.
Caiff pob gig ei ffilmio yn y theatr cyn cael ei ffrydio ar YouTube. Bydd y perfformiadau'n rhad ac am ddim i'w gwylio, er y croesewir rhoddion.

 

I'r rhai sy'n gweld eisiau mynd i'r theatr, mae drama wreiddiol a berfformiwyd gyntaf yn Theatr y Ffwrnes yn ôl yn 2016 wedi'i hail-greu ar gyfer cynulleidfa ddigidol a bydd yn cael ei ffrydio'n fyw ar 14 Hydref am 7pm a bydd hefyd ar gael i'w gwylio ar alw tan 28 Hydref. Mae This Incredible Life yn gomedi dwymgalon am straeon ac adrodd straeon gan y dramodydd, Alan Harris, sydd wedi ennill gwobr BAFTA. Mae'r actores, Sharon Morgan, a aned yn Sir Gaerfyrddin, yn chwarae rhan y prif gymeriad, Mab, yn y ddrama gymhellol hon sy'n dwyn ynghyd theatr, ffilm, animeiddio a cherddoriaeth wreiddiol i gludo cynulleidfaoedd i stori a fydd yn codi'r ysbryd ac yn cynhesu'r galon.

 

Mae arddangosfa gelf ddiweddaraf Oriel Ffwrnes yn mynd ar-lein hefyd. Bydd ‘Symud Ymlaen' yn arddangos casgliad o ffotograffau gan arlunydd a churadur preswyl yr oriel, y Gymraes o arlunydd a ffotograffydd sydd wedi ennill llwyth o wobrau, Michele Laugharne Perrott. Mae'r arddangosfa'n cofnodi eiliadau pobl leol ar ôl y cyfyngiadau symud a chaiff ei lansio'n fyw ar Facebook ar 7 Hydref.   

 

Gall pobl ifanc 11+ oed ddianc gyda The Atlantis Project, sef drama sain newydd sy'n datgelu effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddiwylliant drwy stori anturus a thwymgalon Evie a Deean - dau yn eu harddegau sy'n ein gwahodd i'w byd o gyfeillgarwch, argyfwng a derbyn. Mae'r gyfres lawn ar gael i'w lawrlwytho ac i wrando arni am ddim nawr.
I aelodau iau'r teulu, mae The Three First Drops yn ddrama newydd sbon sy'n cael ei pherfformio gan Taking Flight Theatre ac mae'n fyw dros Zoom. Bydd y stori hon, sy'n seiliedig ar chwedl Taliesin gan Elis Gruffydd, yn cludo eich rhai bach i fyd o hud a dewiniaeth! Ar gyfer pob plentyn rhwng 2 a 9 oed ac yn enwedig ar gyfer y rhai sydd ag anghenion o ran mynediad. Mae tocynnau yn costio £6 y teulu ac mae angen eu harchebu ymlaen llaw drwy'r wefan, theatrausirgar.co.uk, ar gyfer y perfformiad ar 29 Tachwedd.

 

Ni fydd y rhai sy'n dwlu ar adrodd straeon am golli'r addasiad o 'Farewell Innocence' gan yr awdur o Lanelli, William Glynne-Jones. Bydd fersiwn cryno o'r nofel sy'n darlunio bywyd yn nhref ffuglennol Abermôr ac, yn benodol, y gwaith diflas bob dydd mewn gwaith tun, yn cael ei berfformio mewn sawl rhan gan Alun Gibbard.
Bydd y rhai sy'n frwd dros y theatr hefyd yn cael cyfle i fynd ar daith gefn llwyfan yn nhair theatr Sir Gâr - Y Ffwrnes yn Llanelli, Y Lyric yng Nghaerfyrddin a Theatr y Glowyr yn Rhydaman - o gysur eu cartref drwy gyfres o fideos wedi'u ffrydio sy’n archwilio'r adeiladau.

 

Creu sioeau bywiog

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am theatrau: “Er bod ein theatrau'n parhau i fod ar gau oherwydd coronafeirws a chanllawiau'r Llywodraeth, nid yw hynny wedi ein hatal rhag creu sioeau rhithwir bywiog ar gyfer tymor yr hydref i'r teulu i gyd eu mwynhau. Mae ein tymor o gynyrchiadau ar-lein yn canolbwyntio ar artistiaid lleol ac mae'r gwaith wedi'i gomisiynu'n arbennig ar gyfer ein cynulleidfaoedd, ac rydym yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am gyllid i helpu i wireddu hyn. Gobeithiwn y bydd cynifer o bobl â phosibl yn ymuno â ni i weld peth o'r dalent leol wych sydd gan Sir Gaerfyrddin i'w chynnig.”

 

Bydd yr holl berfformiadau ar gael i'w gwylio ar alw am gyfnod penodol ar ôl eu rhyddhau am y tro cyntaf. Ewch i'r wefan, theatrausirgar.co.uk, i gael y manylion llawn. I'r rhai sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd, bydd copïau'n cael eu gwneud o rai perfformiadau (lle mae hawlfraint yn caniatáu hynny) a bydd y rhain ar gael i'w llogi o lyfrgelloedd lleol ledled Sir Gaerfyrddin o ddiwedd y flwyddyn ymlaen.