Sir Ddinbych yn cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2020 ym mis Hydref

20/09/2019

Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Mae wythnos gyntaf fis Hydref yn argoeli i fod yn wythnos brysur iawn i drigolion Sir Ddinbych wrth iddynt baratoi i ddathlu a chroesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r sir ym mis Mai 2020.

Bydd Theatr Pafiliwn y Rhyl dan ei sang ar Hydref 3ydd wrth i dros 1000 o blant yr ardal ddod ynghyd i groesawu’r Eisteddfod i Sir Ddinbych mewn Jambori dan arweiniad Jenny Pearson o CânSing a Welsh National Opera.

 

Ar y noson honno hefyd, cynhelir cyngerdd sy’n ddathliad arbennig o dalentau lleol. Mae artistiaid y noson yn cynnwys Côr Cytgan Clwyd, Academi Indigo, Only Boys Aloud, Welsh National Opera ac Ensemble Pres Hŷn DMC ynghyd a chôr arbennig o 250 o blant o ysgolion Llywelyn, Y Castell, Emmanuel, Christchurch a Trefnant a fydd yn canu gyda  Kiefer Jones , sef unawdydd o WNO. Bydd Nic Parry yn arwain y noson.

 

Mae tocynnau ar gyfer y cyngerdd ar gael o Theatr Pafiliwn y Rhyl am £10 i oedolion a £5 i blant drwy ffonio 01745 330 000.

 

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd

 

Fel rhan o’r Ŵyl Gyhoeddi ar ddydd Sadwrn, 5 Hydref, bydd Band Cambria yn arwain gorymdaith fydd yn cychwyn am 11 o’r gloch o Ysgol Uwchradd Prestatyn gan deithio drwy’r dref tuag at erddi Bastion am brynhawn o adloniant am ddim i’r teulu cyfan. Disgwylir dros 2000 i ymuno yn yr hwyl.

 

Bydd Huw ac Elin o griw Cyw ar S4C, Band Pres Hŷn Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych, Y Trwbz a pherfformiadau gan ysgolion ac adrannau yr Urdd Sir Ddinbych yn diddanu o’r llwyfan yn ystod y prynhawn. 

 

Yn ogystal â’r perfformiadau ar y llwyfan, bydd nifer o stondinau ac amrywiaeth o weithgareddau ar gael gan gynnwys sesiynau chwaraeon a sesiwn sgiliau syrcas gyda Cimera.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans: “Rydym yn disgwyl ymlaen yn eiddgar at gael croesawu’r Eisteddfod yn ôl i Sir Ddinbych. Mae ‘na lawer o gyffro eisoes yn y sir, gyda chymunedau wedi bod yn brysur yn casglu arian drwy gynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau."

 

"Mae traddodiad eisteddfodol a diwylliannol gref yma yn Sir Ddinbych ac mae unigolion brwdfrydig wedi cydweithio gyda’r Urdd i drefnu gŵyl i’w chofio."

 

"Edrychwn ymlaen at gael estyn croeso cynnes i bawb i’r ŵyl gyhoeddi cyn i’n sylw droi at y brif ŵyl fydd yn cymryd lle ym mis Mai ac i ddangos i weddill Cymru le mor brydferth a chroesawgar yw Sir Ddinbych.”

 

Ychwanegodd Cyfarwyddwr dros dro Eisteddfod yr Urdd, Morys Gruffydd, “Mae’n argoeli i fod yn wythnos brysur iawn yn ardal y Rhyl a Phrestatyn ac rydym yn ddiolchgar iawn i drigolion Sir Ddinbych, y Cyngor Sir, y Pwyllgor Gwaith, y cynghorau, mudiadau a’r sefydliadau lleol i gyd am eu croeso a’u cefnogaeth wrth i ni baratoi i ddod â’r ŵyl i’r sir.”

 

Cystadleuaeth Faneri

 

Anogir ysgolion ac adrannau i ddylunio a chreu baneri i’w cario wrth orymdeithio er mwyn tynnu sylw at ddyfodiad yr Eisteddfod i’r ardal. Bydd y faner orau yn derbyn gwobr ariannol a chaiff yr holl faneri eu harddangos yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych a gynhelir ar dir Fferm Kilford ger tref Dinbych rhwng 25 – 30 Mai 2020.