Sefyllfa wleidyddol yn risg i incwm ffermwyr, yn ôl cadeirydd ymgyrch Hybu Cig Cymru

14/12/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Tra’n siarad mewn cyfarfod i ffermwyr yn Llanelwedd yr wythnos hon, rhybuddiodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru y gallai dyfodol llewyrchus diwydiant cig coch Cymru fod yn y fantol oherwydd ansicrwydd parhaus yn sgil Brexit.

Dywedodd Mr Roberts yn ei araith yng nghyfarfod Cymdeithas Tir Glas Dyffryn Gwy, y byddai ffermwyr yn dioddef heb gytundeb ar Brexit, gan y byddai’n debygol o arwain at dollau o rhwng 40 ac 80 y cant ar allforion Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI i Ewrop.

 

Cyfeiriodd Mr Roberts at effaith bosibl y senarios gwahanol ar ffermio yng Nghymru. Creodd ddarlun optimistaidd o’r dyfodol pe bai masnach rydd yn gallu parhau a rhoddodd sicrwydd i’r diwydiant gan ddweud bod gan gig coch Cymru stori wych sy’n cyd-fynd â bywydau prysur y cwsmer modern.  

 

Er hynny, mynnodd pe bai’r anghytuno gwleidyddol yn arwain at ymadawiad blêr ym mis Mawrth 2019, byddai allforion i’r UE, sy’n gyfystyr â thraean y Cig Oen Cymru sy’n cael ei gynhyrchu, dan fygythiad, gan arwain at gwymp yn ei bris.

 

Risg enfawr

 

Dywedodd Kevin Roberts: “Yng Nghymru, mae gennym gig oen ac eidion o safon uchel sydd prin yn cael effaith ar yr amgylchedd gan ei fod yn cael ei gynhyrchu ar borfa gan amlaf. Dyma’n union beth mae cwsmeriaid yn ei ddeisyfu ac mae hynny’n ganolog i gynlluniau HCC ar ddatblygu’r diwydiant.

 

“Mae’n dogfen Gweledigaeth 2025 yn amlinellu’n cynlluniau marchnata yn y DU a thu hwnt, yn ogystal â gweithio gydag eraill i ddatblygu cig o safon ac effeithlonrwydd a gallu’r diwydiant i gystadlu, drwy Gynllun Datblygu Cig Coch pum mlynedd a gwaith ymarferol ar y cyd ag eraill, yn cynnwys prosiect GrasscheckGB,” ychwanegodd.

 

“Gall y cynllun hwn wrthsefyll unrhyw beth heblaw Brexit caled neu Brexit heb gytundeb,” meddai Mr Roberts. “Byddai ymadawiad bler ar Fawrth 29 2019 yn risg enfawr gan y gallai arwain at golli marchnadoedd allforio allweddol sydd wedi sefydlu’n raddol dros ddegawdau. Mae’r dystiolaeth i gyd yn dangos eu pwysigrwydd ar gyfer cynnal prisiau i’n ffermwyr.”