Rhybudd gan Heddlu Gogledd Cymru a Dyfed Powys i feicwyr modur

25/08/2014

Categori: Newyddion

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Dyfed Powys yn rhybuddio beicwyr modur i fod yn ofalus ar y ffordd ar ôl flwyddyn anodd gyda nifer o anafiadau.

 

Mae'r nifer uchel o wrthdrawiadau yn ymwneud â beicwyr modur yn ardaloedd Heddlu’r Gogledd a Dyfed Powys wedi arwain at y datganiad canlynol gan y ddau Brif Gwnstabl:


'Eleni, mae nifer sylweddol o feicwyr modur wedi dychwelyd i Ogledd, Canolbarth a Gorllewin Cymru er mwyn gwneud y mwyaf o’r golygfeydd a’r adnoddau sydd gan Gymru i’w cynnig, yn ogystal ag i fwynhau’r tywydd braf yr ydym wedi’i gael yn ddiweddar.

Fodd bynnag, yn anffodus rydym wedi gweld cynnydd sylweddol eleni yn nifer y beicwyr modur sydd wedi eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar ein ffyrdd gyda 16 o farwolaethau ledled ardaloedd Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Dyfed Powys a 72 o feicwyr modur wedi eu hanafu o ganlyniad i wrthdrawiadau. Ymysg y rhesymau mwyaf cyffredin am y gwrthdrawiadau hyn mae camgymeriadau gan feicwyr a goryrru, yn enwedig ar droeon.

Mae’r cynnydd hwn a welwyd eleni yn bryder o ran diogelwch cyhoeddus ac yn flaenoriaeth gan y ddau heddlu. Nid yw ein safbwynt wedi newid o ran gorfodi’r gyfraith, byddwn yn mynd ati i weithredu’r gyfraith er mwyn lleihau’r risg i bawb sy’n defnyddio’r ffyrdd. Mae croeso cynnes i feicwyr modur, a modurwyr eraill, ymweld â phrydferthwch cefn gwlad Gogledd a Chanolbarth Cymru ar yr amod eu bod yn reidio neu’n gyrru’n ofalus ac yn cadw at y gyfraith. Bydd y rhai hynny sy’n torri’r gyfraith yn cael eu herlyn. Mae gan Swyddogion Plismona’r Ffyrdd nifer o dactegau ac mae ganddynt feics a cheir cudd ac amlwg. Ni fydd angen i’r heddlu ddefnyddio tactegau gorfodi’r gyfraith ar feicwyr os byddant yn cadw at y rheolau.

Mae’r gwaith hwn yn ymwneud â lleihau nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ein ffyrdd ac nid yw’n ymwneud â gorfodaeth yn unig. Rydym yn parhau i gydweithio â beicwyr drwy amrywiaeth o ddigwyddiadau ymgysylltu a byddwn yn defnyddio pa bynnag gyfleoedd sydd ar gael er mwyn eu haddysgu am y risgiau sydd ynghlwm â reidio mewn modd amhriodol. Rydym yn dal yn gefnogwyr brwd o Feicio Diogel, adnodd gwerthfawr iawn sy’n derbyn llawer o ganmoliaeth ac rydym yn annog cynifer o bobl â phosibl i ymgysylltu â’u gweithdai Beicio Diogel lleol.

Mae nifer o Swyddogion Heddlu ac aelodau o staff yr heddlu yn feicwyr modur brwd ac yn deall yr atyniad i ffyrdd heriol a golygfeydd prydferth ardaloedd Gogledd Cymru a Dyfed Powys. Mae croeso i bawb, yr oll yr ydym yn ei ofyn yw eich bod yn gyrru’n ddiogel ac yn parchu defnyddwyr eraill y ffordd.'

Prif Gwnstabl Mark Polin, Heddlu Gogledd Cymru (beiciwr modur) a Prif Gwnstabl Simon Prince, Heddlu Dyfed Powys.


Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net