Rhieni Nant Caerau yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd

29/06/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd grŵp o rieni yn Nant Caerau a ail-ffurfiwyd yn ddiweddar yn cyflwyno deiseb wedi’i gefnogi gan 500 a mwy o lofnodwyr i sylw Cyngor Caerdydd pan fyddant yn ymgynnull heddiw.

Mae’r grŵp Rhieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau Yn Galw am Newid' yn ymgyrchu am fwy o fuddsoddiad a gwell adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef unig ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yr ardal.

 

Sefydlwyd grŵp ymgyrchu hefyd yn 2015, a fu’n amcanu i dynnu sylw at yr un problemau, ond nad oes yr un ohonynt wedi cael eu datrys yn ddigonol. Yn wir, dyma fydd yr ail dro y cyflwynir deiseb i Gyngor Caerdydd ar y materion dan sylw.

 

Agorwyd Ysgol Nant Caerau yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentre-baen cyn iddynt symud i'r safle presennol – a oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – ar Heol Caerau yn 2010. Ers hynny mae’r ysgol wedi tyfu’n aruthrol a bellach wedi cyrraedd llawn dwf gyda 240  o ddisgyblion ar y gofrestr.

 

Bydd y ddeiseb a’r llythyr atodol yn cael eu cyflwyno yn ffurfiol i’r Cyngor llawn ac anfonwyd copi at yr holl gynghorwyr yn amlygu nifer o bryderon.

 

Dywedodd Ceri Bailey ar ran ‘Rhieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau Yn Galw am Newid’, “Roedd sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn ein cymuned yn un o'r penderfyniadau gorau a wnaed gan y cyngor. Mae plant yr ardal hon wedi cael y cyfle i ddysgu mewn amgylchedd dwyieithog, a fydd yn arwain at ganlyniadau addysgol gwell. Mewn ardal fel hyn, dylai cyfleusterau addysgol fod wrth galon y ddarpariaeth, er mwyn sicrhau bod plant yn cael y cyfleoedd a oedd unwaith yn amhosibl.

 

" Rydym yn sylweddoli bod yr esgid ariannol yn gwasgu, fodd bynnag nid yw anghenion sylfaenol yr ysgol yn cael eu diwallu ar hyn o bryd – yn wir, mae anghenion yr ysgol wedi’u hanwybyddu ers nifer o flynyddoedd. Nid oes digon o le yn yr ystafelloedd dosbarth ac mae'r tir sydd ar gael yn annigonol ar gyfer cynnal gweithgareddau chwaraeon. Ni ellir ystyried bod hynny’n deg. Credwn nad yw anghenion ein plant yn cael eu diwallu a theimlwn bod y Cyngor wedi’n siomi’n fawr. Yng ngwyneb hyn mae rhieni wedi penderfynu dod at eu gilydd i ddatgan nad yw'r sefyllfa hon yn dderbyniol ac i fynnu chwarae teg sylfaenol. "

 

Galw am weithredu

 

Ychwanegodd Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, " Mae RhAG wedi bod yn galw ar Gyngor Caerdydd i weithredu ers peth amser, yn unol â chyfrifoldebau statudol eu Cynllun Datblygu Addysg Gymraeg. Bu diffyg cydberthynas rhwng nifer y rhieni sy'n dymuno cael mynediad at Addysg Cyfrwng Cymraeg, o'i gymharu â nifer y lleoedd a ddarparwyd yn y 5+ mlynedd diwethaf. Mae'r galw yn amlwg yn fwy na'r ddarpariaeth, fodd bynnag, ymddengys nad oes dim yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r sefyllfa."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru