Pum addewid ar gyfer y Gymraeg

13/02/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Pum addewid ar gyfer y Gymraeg

Bydd Plaid Cymru heddiw yn lansio saith addewid ar gyfer yr iaith Gymraeg pe bai mewn grym ar ôl etholiad 2016.

 

Mae'r papur polisi yn amlinellu saith cynllun gyda'r amcanion o sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chyllido'n briodol, o ddiogelu dyfodol addysg cyfrwng-Cymraeg, a darparu'r cyfleon gorau posib i ddefnyddio a hyrwyddo'r iaith mewn cyd-destun economaidd a diwylliannol.

 

Wrth siarad cyn y lansiad dywedodd Simon Thomas AC, ‘Mae'r rhain yn gynlluniau adeiladol a chynhwysfawr gyda'r bwriad o sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r iaith Gymraeg. Mae mynediad i wasanaethau a chael gweithredu yn y gweithle yn eu hiaith eu hunain yn hawl sylfaenol i holl bobl Cymru.

 

Mae angen taclo'r sustem addysg yn ol Simon Thomas, "Nid oes unman ble fo'r hawl yma'n bwysicach nag yn ein hysgolion a'u meysydd chwarae ble fo seiliau hyder plant i gyfathrebu yn y Gymraeg yn cael eu hadeiladu. Dyna pam y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno'r Cyfnod Sylfaen yn Gymraeg i holl ddisgyblion Cymru. Gwyddwn fod dwyieithrwydd yn sgil werthfawr ac yn elwa datblygiad plant."

 

Dywedodd Simon Thomas fod dysgu ail iaith yn bwysig, "Credwn y dylai holl blant Cymru cael y gyfle i ddysgu ail iaith (boed Gymraeg neu Saesneg) a thrydedd pan fo datblygiad yn caniatau. Byddem hefyd yn cyflwyno darpariaeth pellach mewn addysg bellach cyfrwng Cymraeg gan ddefnyddio model y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - menter lwyddiannus a gyflwynwyd pan oedd Plaid Cymru yn rhan o lywodraeth Cymru'n Un."

 

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS, ‘Mae Plaid Cymru eisiau gweld agwedd gynhwysfawr tuag at sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg sy'n golygu rhoi ystyriaeth i gyd-destun a goblygiadau diwylliannol, economaidd ac addysgiadol. 

 

Strategaeth Economaidd

 

Dywedodd Jonathan Edwards fod angen creu strategaeth economaidd i gefnogi siaradwyr Cymraeg, "Rydym eisiau datblygu strategaeth economaidd benodol i gefnogi siaradwyr Cymraeg ym myd menter ac i gefnogi datblygiad busnes mewn ardaloedd sy'n siarad Cymraeg. Mae'n rhaid cael economi gymunedol a rhanbarthol gref yng nghadarnleoedd yr iaith os yw'r Gymraeg am ffynnu fel iaith gymunedol."

 

Ychwanegodd, "Rhaid hefyd i'r iaith fod yn ystyriaeth allweddol mewn penderfyniadau cynllunio a byddai Plaid Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau ar gyfer parthau gweithredu'r iaith.Credwn yn ogystal fod datganoli darlledu yn gam angenrheidiol i sicrhau fod allbwn cyfrwng Cymraeg yn cael ei gyllido'n briodol a'i weithredu'n effeithiol."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net