Prifysgol i atal y dirywiad yn nifer athrawon Addysg Grefyddol

07/11/2018

Categori: Addysg, Newyddion

Bydd project newydd tair blynedd o hyd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor yn casglu ynghyd adnoddau dysgu a’u dosbarthu at ddefnydd athrawon a disgyblion addysg Grefyddol, ac yn cynhyrchu rhai o’r newydd i geisio dadwneud y dirywiad mewn dysgu addysg grefyddol mewn ysgolion.

Bydd hefyd yn annog myfyrwyr presennol i ystyried gyrfa fel athrawon Addysg Grefyddol. Fel yr esboniodd Dr Lucy Huskinson, sydd yn arwain y gwaith: “Mae’n rhaid i ni sicrhau bod gennym ddigon o athrawon a darpar athrawon sydd yn teimlo’n hyderus wrth gyflwyno’r cwricwla newydd sydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer AG yn ysgolion uwchradd Cymru a Lloegr, er mwyn cwrdd â thwf mewn diddordeb yn y maes ymhlith disgyblion.

 

Rydym yn awyddus i ddatrys dwy broblem yr ydym wedi eu canfod, sef diffyg hyder ac arbenigaeth, sy’n cael ei adrodd gan athrawon ysgolion uwchradd sydd yn teimlo nad oes ganddynt yr adnoddau i ddysgu cwricwlwm diwygiedig Lefel A; a’r dirywiad sylweddol yn nifer myfyrwyr y pwnc o fewn prifysgolion led-led gwledydd Prydain sydd yn ystyried dilyn gyrfa ddysgu ym maes addysg grefyddol neu athroniaeth.”

 

“Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at gydweithio gyda nifer o ysgolion ar draws Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, er mwyn ymchwilio’r berthynas rhwng y pynciau sy’n cael eu dysgu dan fantell addysg grefyddol ac athroniaeth mewn ysgolion a’r ffordd mae eu defnydd yn y byd gwaith yn cael eu hystyried. Byddwn wedyn yn cyflwyno argymhellion ar sut y dylid dysgu’r pynciau ar lefel genedlaethol.”

 

Wrth geisio annog mwy o fyfyrwyr i ystyried dysgu fel gyrfa, bydd y project hefyd yn annog myfyrwyr presennol i ystyried cymhwyso fel athrawon AG, gan roi cyfleoedd iddynt brofi dysgu AG wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau wedi eu cefnogi.

 

Dywedodd Dr Rowan Williams, cyn Archesgob Caergrawnt a Meistr Coleg Magdalene, Caergrawnt: “Rwyf wrth fy modd yn croesawu’r fenter newydd y mae Prifysgol Bangor yn ei rhannu gydag ysgolion Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.  Yn fwy nag erioed o’r blaen, mae’n debyg ein bod angen athrawon astudiaethau crefyddol a all agor gwir ddyfnder dynol y pwnc, sydd wedi ymrwymo i’w bwysigrwydd ac sydd â’r adnoddau llawn ar gyfer y dasg. Dylai fod yn amlwg - er nad yw’n aml - nad rhyw bwnc ymylol sy’n creu embaras yw addysg grefyddol wrth i ysgolion baratoi myfyrwyr ar gyfer ein cymdeithas gymhleth. Mae’r project hwn yn rhoi sylwedd ac addewid gwirioneddol ar gyfer strategaeth fwy digonol i ddatblygu’r maes, a dylid ei groesawu’n eiddgar.”

 

Athrawon yn croesawu’r datblygiad

 

Dywedodd Ray Wood, Arweinydd Cwricwlwm y Dyniaethau yn Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele: "Bydd y project hwn yn helpu i godi dyheadau ein myfyrwyr, yn enwedig rhai o'n hardaloedd mwy difreintiedig, ac yn sicr bydd yn arwain at fwy o fyfyrwyr yn dewis astudio AG ar lefel gradd." 

 

Meddai Dr Gareth Lanagan, Rheolwr Ardal y Rhaglen, Grŵp Llandrillo-Menai "Rwy'n credu y bydd y project hwn yn hollbwysig i lwyddiant Astudiaethau Crefyddol fel pwnc Safon Uwch. O ganlyniad i'r project hwn, bydd safon yr addysgu a'r dysgu yn sicr yn uwch, gan sicrhau cysondeb yn ogystal wrth gyflwyno'r pwnc yn rhyngwladol."

 

Dyma oedd sylwadau Mrs Mefys Jones-Edwards, athrawes AG Lefel A yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch: "Ni allai'r project hwn fod wedi digwydd ar amser gwell oherwydd y pryderon difrifol a godwyd gan y gymuned ddysgu ar draws Gogledd Cymru ynghylch y gofynion Safon Uwch newydd. Mae sylwadau gan athrawon a myfyrwyr yn rhoi tystiolaeth bendant nad oes gan y gymuned ddysgu hyder yn y gofynion hyn.  Croesewir y project hwn gan athrawon a myfyrwyr AG.  Gobeithio y bydd yn arbed AG fel pwnc. "