Prifysgol Bangor yn agor sefydliad ymchwil niwcliar

Mae'r sefydliad ymchwil niwcliar cyntaf yng Nghymru wedi cael ei agor ym Mhrifysgol Bangor.

Sefydlwyd y Sefydliad DyfodolNiwclear gan ddefnyddio cyllid gan y Brifysgol, tra bo cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r fenter trwy raglen Sêr Cymru, sy'n helpu i ddenu ymchwilwyr o'r radd flaenaf i Gymru.

 

Bydd y rhaglen £6.5m hon yn cyllido dwy ganolfan ymchwil newydd yn y Sefydliad Dyfodol Niwcliar a sefydlwyd yn ddiweddar.   

 

Bydd y rhaglen Sêr Cymru hefyd yn galluogi'r brifysgol i ddatblygu timau o gwmpas sêr y rhaglen a sefydlu Prifysgol Bangor yn ganolfan ragoriaeth newydd yn y Deyrnas Unedig.

 

Fe wnaeth yr Athro John Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor, groesawu sefydlu'r ganolfan newydd: "Wrth i dechnolegau niwclear newydd gael eu cyflwyno i'r Deyrnas Unedig a rhannau eraill o'r byd, mae angen ymdrech ymchwil sylweddol i ddeall y technolegau newydd hynny a sicrhau eu bod yn cael eu cynllunio a'u defnyddio yn y ffyrdd gorau posib."

 

Hollt mewn safbwyntiau

 

 Wrth ymateb, dywedodd Dylan Morgan ar ran ymgyrch Pobl yn erbyn Wylfa B, "Ar adeg o gyni ariannol i’r Cynulliad Cenedlaethol, testun pryder yw clywed am y cynlluniau i sefydlu sefydliad ymchwil niwclear ym Mhrifysgol Bangor. Deallwn fod arian o Ewrop a llywodraeth Cymru yn mynd i ariannu’r prosiect gwerth £6.5 miliwn a bod cwmnïau Hitachi a Horizon yn cefnogi. Y cwestiwn cyntaf yw A ddylai trethdalwyr Cymru gael yr ateb iddo yw faint o gyfraniad sy’n dod o gyfeiriad Llywodraeth Cymru."

 

"Yn ail, pryd a sut gafodd y penderfyniad hwnnw ei wneud? Mae’n amlwg nad yw gwleidyddion a’u gweision sifil yng Nghaerdydd wedi darllen y World Nuclear Industry Status Report a gyhoeddwydd ym Medi eleni. Mae’r adroddiad hwnnw’n adrodd am ddirywiad y diwydiant niwclear ar draws y byd."

 

Ychwanegodd Dylan Morgan, "Mae angen herio gwleidyddion ar bob lefel, boed yn Gyngor Sir, Cynulliad Cenedlaethol a San Steffan i ddeffro i realiti newydd y farchnad ynni ryngwladol a sylweddoli mai technoleg fudr, beryglus, bygythiol i iechyd a chwbl afresymol o ddrud yw ynni niwclear Mae’n drist gweld Prifysgol Bangor yn glynu at hybu technoleg echdoe. Cymaint mwy priodol fyddai sefydlu canolfan ymchwil ar gyfer yr holl dechnolegau adnewyddol sydd ar gael erbyn hyn."

 

Ydych chi'n credu y dylai arian Prifysgol Bangor ynghyd â arian trethdalwyr fod wedi mynd ar y prosiect hwn? Mae cyfle i chi bleidleisio yma: 

 

 

Ydych chi'n cytuno y dylai'r arian fynd ar rywbeth arall?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)