Prifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect yn edrych ar anghydraddoldeb

17/01/2017

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae’r bwlch rhwng ardaloedd cyfoethog a thlawd Ewrop yn destun prosiect ymchwil dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth.

Mae ymchwilwyr yn Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg y Brifysgol  wedi cael grant o bron €5m gan yr Undeb Ewropeaidd i edrych ar anghydraddoldebau rhanbarthol.

 

Dros gyfnod o bum mlynedd, nod y prosiect yw llunio dulliau polisi newydd i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb a hyrwyddo dosbarthiad tecach o adnoddau ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

 

Dywedodd cydlynydd y prosiect, yr Athro Michael Woods: “"Mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod llawer o bobl yn teimlo nad yw’r rhanbarthau lle maen nhw’n byw yn cael cyfran deg o’r gacen. Mae cydlyniant tiriogaethol yn un o egwyddorion sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd, ac eto ers 2008 mae anghydraddoldebau rhwng gwahanol ardaloedd Ewrop wedi cynyddu ac mae consensws cynyddol bod angen ail-edrych ar bolisïau ar gyfer cydlyniant cymdeithasol a datblygu rhanbarthol. Trwy ddod at y broblem mewn modd eang ac amlddisgyblaethol, ein gobaith yw y bydd IMAJINE yn annog syniadau newydd a ffyrdd ffres o feddwl.

"Rydym yn awyddus i archwilio, er enghraifft, a yw canfyddiadau'r cyhoedd o anghydraddoldebau yn cyd-fynd â'r dadansoddiad ystadegol? A oes cysylltiad rhwng anghydraddoldeb rhanbarthol a phatrymau ymfudo? Ac a allai datganoli mwy o rym gwleidyddol i’r rhanbarthau gynnig ffordd amgen o fynd i'r afael ag anghyfiawnderau canfyddedig?

"Bydd gofyn y cwestiynau hyn yn ein galluogi i weithio gydag ystod o randdeiliaid - yn llywodraethau, yn gyrff anllywodraethol ac yn gymunedau er mwyn datblygu polisïau sy'n dychmygu dyfodol mwy cyfiawn ar draws holl diriogaeth Ewrop."

 

Arbenigedd

 

Mae’r tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth sy’n rhan o IMAJINE yn cynnwys yr Athro Woods, yr Athro Rhys Jones a’r Dr Rhys Dafydd Jones (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear), Dr Anwen Elias, Dr Catrin Edwards, Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles (Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol), Dr Maria Plotnikova (Ysgol Fusnes Aberystwyth) a Dr Sarah Riley (Seicoleg).

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru