Prif Weithredwr yr Urdd yn diolch i athrawon a hyfforddwyr Cymru

Ar ddiwrnod olaf Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 fe ddiolchodd Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, i athrawon a hyfforddwyr Cymru am sicrhau bod safon a nifer y cystadlu yn yr Eisteddfod eleni yn uwch nag erioed. Nhw, meddai, yw ‘asgwrn cefn y mudiad’.

“Heb athrawon a hyfforddwyr Cymru yn rhoi o’u hamser, fyddai’r Urdd ddim yr hyn yw e heddiw - sef mudiad blaengar, bywiog a ffyniannus. Dros y degawdau, mae athrawon a hyfforddwyr wedi sicrhau bod cenedlaethau o blant a phobl ifanc Cymru wedi elwa o’r Eisteddfod a’r cyfleoedd eraill mae’r Urdd yn eu cynnig trwy gydol y flwyddyn. Mae eu cefnogaeth i’r Urdd yn mynd ymhell y tu hwnt i’w dyletswyddau ac yn amhrisiadwy i’r mudiad. Mae’n dyled iddyn nhw’n fawr.” 

 

Wrth i’r ŵyl ddod i derfyn o dan haul braf ym Mae Caerdydd, cyhoeddodd y trefnwyr bod yr ŵyl wedi bod yn llwyddiant ysgubol a’u bod wedi croesawu dros 100,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos.

 

“Mae’r Eisteddfod eleni wedi bod yn un neilltuol o lwyddiannus,” meddai Sian Lewis. “Mae’r lleoliad wedi bod yn wych a chenhedlaeth o blant a phobl ifanc wedi profi gwefr wirioneddol o gael perfformio yn un o theatrau gorau’r byd, Theatr Donald Gordon.

 

“Ond yr hyn sy’n amlwg unwaith eleni eto, fel pob blwyddyn, ydi’r ymdrech a’r oriau o waith sy’n cael ei wneud gan gannoedd o athrawon, hyfforddwyr, rhieni a gofalwyr dros gyfnod o fisoedd. Nhw yw asgwrn cefn y mudiad. Mae taith cystadleuydd ym mhob un o feysydd yr Eisteddfod yn un sy’n golygu dysgu, creu, hyfforddi, ymarfer, cofrestru, theithio a threfnu. Gwaith diflino’r llu yma sydd wedi sicrhau safon a llwyddiant yr Eisteddfod arbennig hon.

 

“Hoffwn hefyd ddiolch i’n noddwyr a’n partneriaid am eu cefnogaeth ac wrth gwrs i’r holl staff a gwirfoddolwyr sydd wedi gweithio’n ddi-baid er mwyn sicrhau gŵyl lwyddiannus i bawb ei mwynhau. Ymlaen at Sir Ddinbych!”

 

Eleni, roedd 797 o ganghennau, yn ysgolion, adrannau ac aelwydydd yn cymryd rhan. Daeth 14,500 o ddarnau o waith Celf, Dylunio a Thechnoleg i law, gyda 70,000 o enwau wedi cofrestru i gystadlu o bob rhan o Gymru a thu hwnt mewn ystod eang o gystadlaethau, o gynllunio dillad i ganu cerdd-dant, o goluro i ddawnsio disgo. 

 

Arbrawf cadarnhaol

 

Roedd mynediad i’r Maes ym Mae Caerdydd am ddim eleni ac mae hynny wedi profi i fod yn arbrawf cadarnhaol gyda 100,000 yn ymweld dro chwe diwrnod yr ŵyl. Datblygiad newydd a brofodd yn hynod boblogaidd hefyd oedd ehangu ac ymestyn yr adloniant ar y Maes ei hun, gyda bandiau fel Chroma, Gwilym, Candelas a Fleur de yn chwarae ar ddau lwyfan y maes.

 

Bu cyfryngau cymdeithasol yr Urdd yn fyrlymus trwy gydol yr wythnos, gyda deunydd gwreiddiol yn cael ei greu ar gyfer Facebook, Instagram a Twitter am y tro cyntaf – rhwng dydd Sul a dydd Gwener roedd hashnod #Urdd2019 wedi cyrraedd dros 5.5 miliwn o  ddefnyddwyr.

 

Prentisiaid yr Urdd

 

Gwnaethpwyd nifer o gyhoeddiadau gan yr Urdd dros yr wythnos, gyda blas rhyngwladol i lawer ohonynt. Cyhoeddwyd bydd prentisiaid yr Urdd yn cael cyfle i weithio gydag asiantaeth United Purpose mewn prosiectau elusennol ledled y byd, gan gychwyn gyda Kenya; bod enillydd y gadair yn cael cymryd rhan mewn gŵyl lenyddol yn Cameroon; elfen newydd i Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel yn cynnwys perfformio mewn digwyddiadau rhyngwladol mewn partneriaeth gyda Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Yn ogystal, cyhoeddwyd cynlluniau cyffrous i droi canolfan yr Urdd Pentre Ifan yn ganolfan treftadaeth ac amgylcheddol ac mai Mistar Urdd fydd masgot swyddogol Tim Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn 2022! Gwnaeth Mistar Urdd ffrind newydd hefyd, neb llai na rheolwr Tîm Pêl-droed Cymru, Ryan Giggs a gyhoeddodd sgwad Cymru ar y maes ddydd Mercher.

 

Teilyngdod

 

Bu teilyngdod yn yr holl brif seremonïau, gyda Siriol Jenkins o Wiseman’s Bridge yn ennill y Fedal Gyfansoddi, Francesca Sciarrillo o’r Wyddgrug yn ennill Medal y Dysgwyr, Mared Roberts yn wreiddiol o Bentre’r Bryn, ger Cei Newydd, yn ennill y Fedal Ddrama, Iestyn Tyne,  yn wreiddiol o Ben Llŷn, yn ennill y Gadair a Brennig Davies o Wenfô yn ennill y Goron.

 

Cyhoeddwyd hefyd enwau’r rhai lwcus fydd yn cael perfformio yng Ngŵyl Gymreig Disneyland Paris y flwyddyn nesaf: Lili Cet Williams, Ysgol Gynradd Carreg Emlyn (Unawd Bl.2 ac iau); Beca Hagan. Ysgol Gymraeg Morswyn (Unawd Bl.3 a 4); Alwena Owen, Ysgol Bro Teifi (Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau); Elen Morlais Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf (Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.9 ac Iau) a Lili Mohammad (Unawd o Sioe Gerdd i Bl 10 a dan 19 oed).