Pobl ifanc yn profi eu sgiliau mentora

17/02/2017

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae pobl ifanc o ysgolion uwchradd o Ynys Môn a Gwynedd wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglen ddysgu a mentora yng Nghanolfan Pontio ym Mangor dros y misoedd diwethaf.

Bu disgyblion Blwyddyn 12 o Ysgol Bodedern, Caergybi, David Hughes, Friars, Llangefni a Tryfan yn datblygu eu hyder a sgiliau cyflogadwyedd trwy weithio ar briffiau a osodwyd gan elusennau lleol Age Cymru Gwynedd a Môn, Gisda a Menter Iaith Môn a Menter Iaith Bangor gyda help gan wirfoddolwyr myfyrwyr Prifysgol Bangor.

 

Penllanw’r rhaglen oedd y timau yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid, yn cynnwys cynrychiolwyr o Pŵer Niwclear Horizon, Prifysgolion Santander, Cyngor Gwynedd, Atmos Consulting ac Undeb Myfyrwyr Bangormru, pob un yn gobeithio ennill £500 i elusen roi eu syniad ar waith.

 

Daeth Ysgol Uwchradd Caergybi yn fuddugol a’r aelodau oedd Michael Owen ac Niamh Kearny er gwaethaf tîm eu hysgol yn disgyn i lawr i ddau aelod, rhoddodd y ddau Michael a Niamh gyflwyniad trawiadol i'r gynulleidfa, yn cynnwys agweddau o gyllidebu, cynllunio a datblygiadau ar gyfer y dyfodol. 

 

Tasg gan Fenter Iaith

 

Roedd Ysgol Uwchradd Caergybi wedi cael y dasg gan Fenter Iaith i ddatblygu gweithgareddau, a fyddai'n hyrwyddo'r Gymraeg o fewn teuluoedd.  Rhannodd y tîm syniad, a fyddai'n hybu hanes Cymru, tirnodau lleol, llên gwerin Cymru a'r awyr agored. Cynnig Ysgol Uwchradd Caergybi oedd creu prosiect adrodd storïau a fyddai'n trefnu teithiau i safleoedd hanesyddol lleol yn rhannu hanesion lleol i annog yr iaith Gymraeg a gweithgareddau awyr agored fel cyfeiriannu a hela trysor. Roedd syniad YUC yn seiliedig ar Ynys Llanddwyn a stori Mabinogi Santes Dwynwen Nawddsant Cariadon Cymru.

 

Dyfarnwyd gwobr ‘Ysbryd Profi’ i Ella Bostock o Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch am ei hymroddiad a’i dewrder i fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd a gynigir gan Brofi, a dyfarnwyd gwobr ‘Ysbryd Tîm Profi’ I Ysgol Gyfun Llangefni am oresgyn anawsterau a gwir yn mynd yr ail filltir fel rhan o’r project. 

Eleni crëwyd gwobr ychwanegol; noddwyd y Bwrdd Uchelgais Economaidd gogledd Cymru'r wobr ‘Dy ddyfodol disglair yng Ngogledd Cymru’. Emma Rowlands o Ysgol Gyfun Llangefni a oedd yn llwyddiannus gyda’i ffilm fer 30 eiliad yn disgrifio ei dymuniad hi o fod yn Wyddonydd Biolegol a disgrifiodd y manteision o weithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru a enillodd tlws a thalebau i’w wario.

 

Noson gofiadwy

 

Dywedodd rheolwr prosiect PROFI, Kim Jones: "Cafwyd noson gofiadwy drosben i dystio ysbrydoliaeth, ymroddiad a brwdfrydedd gan ein holl bobl ifanc. Mae Profi yn ffynnu o’i bartneriaethau cryf â’r sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector ac roedd yn wych gweld nhw i gyd yma yn cefnogi Profi a’n pobl ifanc lleol heno.”

Noddir y prosiect gan Sefydliad Esmee Fairbairn, Horizon Nuclear Power, Santander Universities UK, Undeb Myfyrwyr Bangor, Adran Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor, Ymestyn yn Ehangach a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

 

Dywedodd Penny Matthews, Rheolwr Partneriaeth, Syniadau Mawr Cymru: “Rwyf wedi cael fy nghyfareddu yn llwyr gan Profi, o ddifrif un o'r digwyddiadau mwyaf ysbrydoledig i mi erioed wedi mynychu, mi es i ffwrdd yn ddarostyngedig iawn ac mewn cyfanswm arswyd”

 

Ychwanegodd Gareth Williams, Undeb Myfyrwyr Bangor: "Roedd y digwyddiad yn edrych yn anhygoel ac roedd yn wirioneddol ddi-fai o'r dechrau i'r diwedd. Rwy'n siŵr ei fod yn rhywbeth a fydd yn aros yng nghof pawb a oedd yn gysylltiedig am amser hir iawn”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru