Pobl ifanc 16 oed yn cael yr hawl i bleidleisio yn Etholiadau Senedd Cymru

01/06/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

O heddiw ymlaen, bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiadau'r Senedd yn 2021, fel rhan o'r newidiadau mwyaf i'r broses ddemocrataidd yng Nghymru mewn hanner canrif.

Cyflwynwyd y newid yn Neddf y Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 a dyma yw’r estyniad etholfraint mwyaf yng Nghymru ers 1969.

 

Mae'n golygu y bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed - am y tro cyntaf - yn gallu dylanwadu ar ba Aelodau a fydd yn eu cynrychioli yn y Senedd nesaf, gan roi llais iddynt ynghylch y penderfyniadau a fydd yn diffinio eu dyfodol.

 

Y tro diwethaf y cafodd yr oedran pleidleisio ei ostwng, o 21 i 18 oed, oedd yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl ym 1969.
Argymhellwyd y cynnig gan y Panel Arbenigol annibynnol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Dangosodd yr ymgynghoriad fod 59 y cant o'r bobl a ymatebodd yn cytuno y dylid gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

 

Hir-ddisgwyliedig

 

Mae ymestyn yr etholfraint i bobl ifanc 16 oed yn un "hir ddisgwyliedig" yn ôl Llywydd y Senedd, Elin Jones AC;
"Bydd rhoi’r hawl i bobl 16 oed bleidleisio yn grymuso ein pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd ac yn rhoi llais cryfach iddynt o ran dyfodol ein cenedl.
"Mae rhoi'r hawl i bobl ifanc bleidleisio yn 16 oed yn ddatganiad pwerus gan y Senedd ein bod yn gwerthfawrogi eu barn.
"Bydd yn cryfhau ein democratiaeth ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain ac yn dod ag egni newydd i'n proses ddemocrataidd.
"Bydd yn rhaid i bleidleisiau yn 16 oed gyd-fynd ag addysg briodol am wleidyddiaeth a dinasyddiaeth, a gwaith codi ymwybyddiaeth y cyhoedd er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu hannog a'u cefnogi i arfer eu hawl i bleidleisio."