Parc Cenedlaethol Eryri yn wynebu her ariannol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi fod toriadau yn wynebu’r awdurdod gyda phenderfyniadau anodd yn ei hwynebu wrth fynd i’r afael ag ymateb i her ariannol.

Y tro hwn, mae’r toriad yng nghyllideb yr Awdurdod gan Lywodraeth Cymru gyfwerth â thoriad o 5% ym mhob un o’r ddwy flynedd nesaf (2018-2020) sef cyfanswm arbedion o £784,087. Mae hyn yn cynnwys ystyriaethau eraill megis chwyddiant, chwyddiant cyflogau ynghyd â’r ffaith fod yr Awdurdod wedi gorfod delio ag effaith toriadau cyson yn ei gyllideb yn ystod y ddeng mlynedd diwethaf.

 

Yn 2020, bydd grant Llywodraeth Cymru a lefi ar gyfer yr Awdurdod yn £4,484,669 – llai na’r hyn dderbyniodd yr Awdurdod yn 2001 (£4,535,480). O ystyried chwyddiant cyflogau a chwyddiant cyffredinol dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae gan yr Awdurdod heddiw yn sylweddol lai o adnoddau i gyflawni ei bwrpasau.

 

Yn y gorffennol, er mwyn ymateb i’r heriau ariannol, llwyddodd yr Awdurdod i gyflawni £1.2m o arbedion ers 2014, ynghyd â chynhyrchu £1.8m o incwm ychwanegol, e.e. drwy ffioedd parcio, Canolfannau Croeso, Plas Tan y Bwlch, ffioedd cynllunio a ffioedd am gyngor cyn cyflwyno cais cynllunio. Fodd bynnag nid yw hyn yn ddigon i gau’r bwlch ariannol sydd yn wynebu’r Awdurdod ar hyn o bryd.

 

Cyfnod gofidus

 

Dywedodd Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,“Mae ymateb i her fel hon yn hynod o anodd ac mae’n staff ni’n wynebu cyfnod gofidus iawn. Awdurdod bychan ydym ni sydd wedi colli 40 o swyddi gwerthfawr eisoes yn ystod y ddeng mlynedd diwethaf ond yn cyflawni mwy rŵan nag oeddem ni ugain mlynedd yn ôl a hynny o fewn cyllideb llawer llai.”

 

Ychwanegodd Owain Wyn, Cadeirydd yr Awdurdod,“Rŵan, mae’n rhaid i ni fel Awdurdod ystyried sut ydym am gyflawni ein gwaith, sut ydym am ddarparu ein gwasanaethau ynghyd â blaenoriaethu’r gwasanaethau hynny sy’n hanfodol wrth gyflawni’n dibenion. Ar yr un pryd, rhaid i ni ymateb i ddeddfau megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr Amgylchedd, a ‘Symud Cymru Ymlaen’, sy’n gymorth i ni lywio cyfeiriad ein gwaith. Byddwn hefyd yn gosod amcanion strategol ar gyfer Amcanion Llesiant yr Awdurdod.Yn anffodus, bydd diswyddiadau yn anorfod mewn sefyllfa fel hon ac mae colli unrhyw un o’n gweithlu am gael effaith niweidiol ar ein gwaith.”