Parc Arfordir Penfro yn chwilio am wirfoddolwyr

20/09/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn chwiio am wirfoddolwyr i ddysgu a hyfforddi yn yr awyr agored.

Mae'r prosiect Llwybrau wedi'i ddylunio i gael gwared ar rai o'r rhwystrau mae pobl ifanc sy'n dymuno archwilio cefn gwlad yn eu hwynebu, gyda thrafnidiaeth yn cael ei darparu ar gyfer nifer o'r gweithgareddau.

 

Bydd y prosiect yn darparu dros 2,000 o brofiadau gwirfoddoli dros gyfnod o dair blynedd, ac yn canolbwyntio ar bobl sydd am wella eu hiechyd a'u llesiant, ynghyd ag ennill profiadau a sgiliau newydd wrth iddynt wneud gwelliannau amgylcheddol i gymunedau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac o'i gwmpas.

 

Ar ben hynny, bydd y prosiect yn parhau i ddarparu cefnogaeth i grwpiau sy'n gweithio gyda phobl i'w helpu nhw i wneud gwell defnydd o'r awyr agored.

 

Dywedodd Tom Moses, Cydlynydd Prosiect Llwybrau Awdurdod y Parc: "Mae Llwybrau yn adeiladu ar lwyddiant ein prosiect Eich Parc, a wnaeth helpu dros 40 o sefydliadau lleol i ddefnyddio'r manteision mae'r awyr agored yn gallu cynnig i'w cwsmeriaid. Rydyn ni'n edrych ymlaen at barhau i ddatblygu ein gwaith gyda grwpiau presennol a rhai newydd drwy'r prosiect cyffrous hwn.

 

"Pobl yw canolbwynt Llwybrau, yn anad dim. Bydd eu safbwyntiau, eu sgiliau a'u profiad yn helpu i arwain y gwaith o ddatblygu'r prosiect, a fydd yn cynnwys rhoi'r cyfle iddyn nhw ddatblygu sgiliau arwain yn ogystal â chael profiadau ysbrydoledig ar draws ein sir hyfryd."

 

Mae'r prosiect yn dymuno recriwtio gwirfoddolwyr o bob oedran, gallu a chefndir i weithio mewn grwpiau i gyflawni prosiectau ymarferol mewn lleoliadau yn y Parc Cenedlaethol ac o'i gwmpas.

 

Bydd angen i'r gwirfoddolwyr fod yn 16 oed neu'n hŷn ac, yn ystod camau cynnar y prosiect bydd angen iddynt allu rhoi diwrnod llawn o'u hamser bob tro. Mae cynlluniau hefyd i ddarparu rhywfaint o gyfleoedd byrrach i fodloni anghenion rhai pobl yn well.

 

Tasgau

 

Bydd y gwirfoddolwyr yn mynd i'r afael â thasgau ymarferol sy'n amrywio o drwsio llwybrau troed, plygu gwrych, rheoli glaswelltir a choetir, yn ogystal â phrosiectau cadwraeth eraill yn y Parc Cenedlaethol ac yn agosach i le mae llawer o bobl yn byw.

 

Bydd Llwybrau yn creu cynllun datblygu personol i bob gwirfoddolwr, fel ei fod yn gallu gweithio tuag at rywbeth mae'n dymuno ei gyflawni, a gellir ei gyfeirio at hyfforddiant neu grwpiau perthnasol eraill er mwyn parhau â'i ddatblygiad.

 

Os hoffech chi fod yn wirfoddolwr Llwybrau, cysylltwch â Tom Iggleden drwy anfon e-bost i tomi@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07866 771190.

 

Os ydych chi'n grŵp neu'n sefydliad sydd â diddordeb gwybod sut gall Llwybrau eich helpu chi i gyflawni eich nodau, cysylltwch â Tom Moses drwy anfon e-bost i tomm@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07773 788205.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru