Papurau newydd wedi'u cyhoeddi am fewnfudo, tai a chydlyniant cymdeithasol yng Nghymru

28/08/2014

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Partneriaeth Mewnfudo Cymru wedi cyhoeddi’r ail mewn cyfres o bapurau hysbysu manwl am fewnfudo yng Nghymru. 

 

Mae’r papurau, a ysgrifennwyd gan yr Athro Heaven Crawley, yn cynnig crynodebau cyfoes o’r dystiolaeth sylfaen sydd ar gael am fewnfudo yng Nghymru. Maent hefyd yn mynd i’r afael â rhai o’r anwireddau ynghylch ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mewnfudwyr.


Mae’r papurau diweddaraf yn cyflwyno’r data cyfredol a’r dystiolaeth ymchwil ynglyn â ‘Mewnfudo a Thai’ a ‘Mewnfudo a Chydlyniant Cymunedol’ yng Nghymru.


Meddai’r Athro Heaven Crawley, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil i Bolisïau Mewnfudo ym Mhrifysgol Abertawe;

“Mae graddfa a natur mewnfudo i Gymru wedi newid yn sylweddol dros y degawd diwethaf. Nod y gyfres barhaus yma o bapurau hysbysu yw deall yn union faint o bobl sy’n cyrraedd a beth yw eu profiadau, yn ogystal â sut gallai patrymau mewnfudo newydd effeithio ar wasanaethau lleol a chymunedau.

“Tra bod llawer o’r drafodaeth gyfredol am effeithiau posibl rhagor o fewnfudo ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn seiliedig ar dybiaethau yn hytrach nag ar ffeithiau, mor ddiweddar â 2009, ymfudwyr oedd llai na 2% o’r rhai oedd yn byw mewn tai cymdeithasol. Mae’r papurau yma’n dangos yn glir mai digartrefedd, cyflwr gwael tai a lefelau troseddau casineb y mae llawer sy’n dod i Gymru’n eu profi yw’r hyn y dylai polisïau cyhoeddus fynd i’r afael â nhw.”

Dyma farn Anne Hubbard, Cyfarwyddwraig Partneriaeth Mewnfudo Cymru:

 

“Tra bod effeithiau mewnfudo’n bwnc trafod cyson, prin yw’r gwaith sydd wedi’i wneud i ddeall yn union y tueddiadau mewnfudo yng Nghymru a’u heffaith. Mae’r papurau yma’n ceisio llenwi’r bwlch a gwneud yn siwr bod polisïau cyhoeddus yn seiliedig ar ddealltwriaeth gywir o’r dystiolaeth sydd ar gael.”

 

Ffynhonnell - Gwefan CLlLC

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net