Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Nigel Owens: Ymchwiliad i weiddi homo...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Wedi honiadau fod rhai yn y dorf wedi gweiddi sylwadau homoffobig ar y dyfarnwr Nigel Owens yn Twickenham ddydd Sadwrn, mae Undeb Rygbi Lloegr (RFU) yn ymchwilio.
 
Mae honiadau fod cefnogwyr wedi sarhau'r dyfarnwr - sy'n hoyw - pan oedd yn dyfarnu gêm rhwng Lloegr a Seland Newydd ar benwythnos cynta' Cyfres yr Hydref.
 
Yn ôl llefarydd ar ran yr RFU:
 
"'Dy ni'n cymryd unrhyw honiad o sarhad o ddifri', ac yn ymchwilio i'r mater".
 
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw    Dyddiad Cyhoeddi: 13/11/2014
 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r g ...

darllenwch mwy

'Angen gwella sgiliau Mathemateg' yn ...

13/11/2014
Categori: Newyddion

'Angen gwella sgiliau Mathemateg' yn ysgolion Cymru


Mae Huw Lewis AC wedi trefnu cynhadledd i drafod dyfodol addysg fathemategol yng Nghymru

Mae'r Gweinidog Addysg wedi dweud wrth BBC Cymru fod angen mwy o ymdeimlad o frys i wella sgiliau mathemateg mewn ysgolion yng Nghymru.
 
Roedd Huw Lewis yn ymateb i adroddiad a gyhoeddwyd heddiw a ganfu fod gallu rhifol disgyblion "ar y gorau, yn gyffredin" yn dros hanner yr ysgolion a arolygwyd yng Nghymru y llynedd.
 
Mae'r corff arolygu ysgolion, Estyn, yn dweud fod angen gwneud mwy i wella sgiliau mathemateg ar draws yr holl bynciau.
 
Mae llywodraeth Cymru wedi rhoi'r nod o wella sgiliau rhifedd fel un o'u prif flaenoriaethau addysg.
 
Cyfwyno rhagleni cenedlaethol
 
Cyflwynodd y llywodraeth raglen Rhifedd Genedlaethol yn 2012.
 
Ers cyflwyno'r ...

darllenwch mwy

Ailgylchu: Cymru'n arwain y ffordd

13/11/2014
Categori: Newyddion

Mae ffigyrau yn dangos fod Cymru yn arwain gweddill y Deyrnas Unedig yn y cyfraddau ailgylchu.
 
Mae ffigyrau bras newydd yn dangos fod Cymru yn ailgylchu 54% o'r tua 373,000 tunnell o sbwriel ay'n cael ei daflu bob tri mis.
 
Mae'r ffigyrau diweddaraf gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar gyfer gwastraff cartref, yn dangos fod y gyfradd ailgylchu gyffredinol yn y DU 43.9% ers 2012.
 
Mae'r gyfradd wedi gostwng i 44.1% yn Lloegr, 41.7% yng Ngogledd Iwerddon a 38.3% yn yr Alban. Ffigwr Cymru yn 2012 oedd 52.5%.
 
Yn 2012, fe ailgylchodd:
 

Lloegr gyfanswm o 9,684,000 tunnell o 21,960,000 tunnell o wastraff.
Yr Alban 912,000 o dunelli allan o ...

darllenwch mwy

Y Wladwriaeth Islamaidd: Yr effaith a...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Y Wladwriaeth Islamaidd: Yr effaith ar Gymry


Milwyr IS yn gyrru cerbydau arfog drwy ddinas Raqqa yn Syria.

Mae rhaglen materion cyfoes Radio Cymru yr wythnos yma yn clywed sut mae'r ffaith fod hyd at 500 o bobol o Brydain wedi teithio i Syria er mwyn ymladd fel jihadwyr yn effeithio ar fywydau Mwslemiaid yng Nghymru.
 
Gydag adroddiadau am fudiadau eithafol fel Y Wladwriaeth Islamaidd (IS) yn herwgipio a thorri pennau gwystlon, mae rhai Mwslemiaid yn ofni bod pobol yn y gymuned ehangach yn credu mai eithafwyr ydynt hwythau hefyd.
 
Fe ddaeth y Wladwriaeth Islamaidd i'r amlwg yng Nghymru yn gynharach eleni ar ôl i dri o ddynion ifanc o Gaerdydd deithio i Syria i ymladd gyda nhw fel jihadwyr, a hynny heb yn wybod i'w rheini.
 
Mae Sian Messmah, gwraig Fwslemaidd sydd yn f ...

darllenwch mwy