Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ysgol Sul yn lansio sengl newydd

16/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Ysgol Sul yn lansio sengl newydd


Ysgol Sul yn lansio sengl newydd

Bydd ail sengl y band addawol Ysgol Sul, 'Machlud Haul' yn cael ei rhyddhau ar label Ikaching heddiw. Daw’r sengl allan yn dilyn gwobrwyo Ysgol  Sul yn fand newydd gorau 2014 gan Gwobrau Selar a gynhaliwyd yn ddiweddar. 
 
Prawf o lwyddiant y sengl gyntaf - ‘Aberystwyth yn y Glaw’ a ryddhawyd fel rhan o Glwb Senglau Y Selar - oedd ymateb y dorf yng Ngwobrau’r Selar a oedd yn symud mewn undod i’r gân honno.  
 
Yn ôl y label,"Er y clod a ddaw o’r teitl hwnnw, mae sŵn Ysgol Sul yn cynnig pecyn llawer aeddfetach. Mae’r triawd o Landeilo wedi perffeithio eu sŵn lo-fi indie, shoegaze  ...

darllenwch mwy

Lansio gwefan newydd i annog pobl dde...

16/03/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Lansiwyd gwefan newydd ‘Cymraeg’ yn annog pobl Cymru gyfan i ddefnyddio’r safle er mwyn dysgu, defnyddio a mwynhau’r iaith fel rhan o’u bywyd bob dydd – beth bynnag yw lefel eu Cymraeg.
 
Gwefan Cymraeg yw’r gyntaf o gyfres o is-wefannau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu lansio ar barth newydd .cymru a .wales.
 
Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth a’r cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg – gyda’r teulu, gyda phlant a phobl ifanc yn eu harddegau, ac yn y gweithle.  Caiff nodweddion ychwanegol newydd eu cyflwyno dros y misoedd i ddod fel rhan o waith parhaus i ddatblygu’r wefan ymhellach a ...

darllenwch mwy

'Cyfle euraidd i gryfhau'r Gymraeg yn...

16/03/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

'Cyfle euraidd i gryfhau'r Gymraeg yn Sir Ddinbych'


Trafod dyfodol Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae gan Gyngor Sir Ddinbych gyfle euraidd i gryfhau’r Gymraeg yn y sir trwy sefydlu ysgol Gymraeg newydd yno. Dyma yw galwad cangen Rhieni dros Addysg Gymraeg Sir Ddinbych wrth ymateb i ymgynghoriad ar ad-drefnu ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd sy’n dod i ben heddiw.
 
Daw hyn wrth i’r mudiad baratoi at gyfarfod arbennig gyda’r Sir i drafod dyfodol Ysgol Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd fel rhan o sgwrs ehangach am agwedd y sir tuag at yr iaith Gymraeg.
 
Meddai Elfed Williams, Cadeirydd RhAG Sir Ddinbych, “Derbyniwn fod gan y sir awydd i hyrwyddo dwyieithrwydd, yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru. Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng ...

darllenwch mwy

'Angen gweithredu brys ar ddysgu Cymr...

13/03/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

'Angen gweithredu brys ar ddysgu Cymraeg ail iaith'


Galw am weithredu brys ar addysg ail iaith

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu sylwadau Carwyn Jones gerbron pwyllgor y Cynulliad heddiw am fethiannau dysgu'r Gymraeg fel ail iaith.
 
Croesawodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y ffaith fod y Prif Weinidog yn cydnabod yr angen am weithredu ar ddiwygio addysg ail iaith, "Fe gafodd y Llywodraeth gyfle i daclo'r problemau drwy gam cyntaf yr adolygiad cwricwlwm ynghylch llythrennedd a rhifedd.", yn ôl Ffred Ffransis. 
 
"Fodd bynnag, rydym yn falch iawn nad yw'r Llywodraeth wedi diystyrru argymhellion yr Athro Sioned Davies, a bod awydd gan Carwyn Jones i weithredu ar frys. Fel mae'r adroddiad yn dweud, mae hi'n unfed awr ar ddeg arnom ni."    ...

darllenwch mwy